എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, ഒക്‌ടോബർ 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഞാനും ഈശ്വരനും.

         എന്നിലെ ഈശ്വരനിശ്ചയം എന്താണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചതിൽ ഞാൻ ഉത്തരമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇനി നൽകാനുള്ളതും ഇതുമാത്രമാണ്.......എന്നിലെ ഈശ്വരനിശ്ചയം എന്നതുതന്നെ ഈ കാണുന്ന പഞ്ചഭൂതാക്രിതിയാണ്.....എന്നിലെ ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്വയം അന്വേഷിച്ചറീയുന്ന എന്റെ കർമ്മവും....ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളിലും സത്തയായി ഉൾകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മം....ആ കർമ്മം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുക എന്നതെന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും പ്രിയമാകുന്നു അവർ തിരിച്ചെനിക്കും പ്രിയമാകുന്നു.....ഇനി ഞാൻ എന്നത് എന്റെ ആത്മബോധമാണെന്ന നിശ്ചയത്തേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു.....അതേ ആത്മബോധം : ഈ പ്രപഞ്ചം ഏതുരീതിയിൽ ഈശ്വരനിൽ ആവിർഭവിച്ചുവോ....അതായത് അമൂർത്തമായ ഏതൊന്ന് മൂർത്തമായി ഭവിച്ചുവോ ആ ഭൂതാത്മകം തന്നെയാണെന്റെ ആത്മബോധവും.....ഭവിച്ചതെന്തോ അത്  ഭൂതം....ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അധിഷ്ടിതമാണ്....എന്റെ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ആത്മബോധമാകുന്ന എന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈശ്വരന്റെ പഞ്ചഭൂതാക്രിതിയിലൊരംശമായി തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നതും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും..എന്റെതന്നെ ക്ഷേത്രമായ ശരീരത്തിലെ ആത്മബോധമെന്ന പ്രജ്ഞയെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്നും നാമരൂപിയാകും....അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ക്ഷേത്രജ്ഞൻമാരാകുവാനുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അവനവനിലെ തന്നെ ധർമ്മത്തെ അറിയുക എന്നത്, അവനവനെ തന്നെ അറിയുക എന്നത്........!!

        ഇനി വിശ്വാസം എന്നത്.....വിശ്വാസവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ തുലോം വിപരീത ധ്രുവങ്ങളായിരിക്കുന്നു........ വിശ്വാസം എന്നാൽ പകുതി അകത്തും പകുതി പുറത്തും എന്നുതന്നെയാണ്...അതായത് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം.....എന്നാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടേ തന്നെ അന്വേഷണാത്മകമായ യാത്രകളിലെ ജ്ഞാനസംയോഗമാണ്...അവിടേ യാത്രയിൽ നമുക്കു പലതിനേയും സംശയത്തോടേ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു...അതിനെ വിശ്വാസമെന്നു വിളിക്കാം....എന്നാൽ..അതു നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഈ പ്രക്രിതിയും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം......!!

            സ്വർഗ്ഗ-നരകങ്ങൾ.......കാല്പനീകമായ മനുഷ്യന്റെ കുറുക്കുവഴികൾ മാത്രം.... അതൊക്കെ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്ന ചിത്രകഥാപുസ്തകങ്ങളിലെ രസകരമായ കഥകളായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ....മനുഷ്യന്റെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളിലെ സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.....എന്നിലെ ധർമ്മത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതെന്നിൽ അനുസ്യൂതം പുലരുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സ്വർഗ്ഗമെന്ന സാമീപ്യത്തെ ഉളാവാക്കുന്നു....അധമമായ ഗുണങ്ങളിൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുമ്പോൾ നരകം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാനാകുന്നു..........ഓരോ വ്യക്തിയും ആദ്യം അവനവൻ എന്താണെന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടേ മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തിരിച്ചറിയു.....ചിലരത് കർമ്മങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു...മറ്റു ചിലർ മറ്റുപല സന്ദർഭങ്ങളിലും......ജ്ഞാനം എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കിട്ടാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ....ജ്ഞാനം കിട്ടിയവരെ കിട്ടാത്തവർ പരിഹസിക്കുന്നതുപോലെ കിട്ടിയവർക്ക് കിട്ടാത്തവരെ പരിഹസിക്കാനാവില്ലതന്നെ.....കാരണം കിട്ടാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് പരമമായ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലഭ്യതയുടേ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്.....അവിടേ വേർതിരിവുകളോ കാലുഷ്യമോ അഹംഭാവമൊ സ്വാർത്ഥതയൊ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല സ്ഥിതപ്രജ്ഞമായൊരു പൂർണ്ണതയെ നാം തിരിച്ചറിയും........ഞാനും അത് കുറേശേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൂടങ്ങുകയാണ് ..അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരനെ നിശ്ചയിച്ചവരേയും ഈശ്വരനില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരേയും ഒരേപോലെ കാണാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്നു... ഞാൻ എന്ത് എന്നെന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ പരമമായ ആത്മബോധമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്.....ആ ആത്മബോധം എന്നിൽ നിറയുന്ന ഈശ്വരനായി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളേയും കാണുകവഴി ഞാനെന്റെ ധർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു...........“ യതോ ധർമ്മ സ്തതോ ജയ “.........!!!

2011, ഒക്‌ടോബർ 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുകമണം (കവിത)

പുകമണം....

ഇനിയും വേവാതിരിക്കുന്ന
ആത്മാവിനെ നോക്കി
പൊള്ളിപ്പിടയുന്ന ഓർമ്മകളെ
കനൽ ഊതിയുണർത്താം
ഒടുവിൽ വെന്തു കരിയുന്ന
ഗന്ധത്തിൽനിന്നും പുകമണക്കും
ജീവന്റെ ഓട്ടുരുളിയിലെ
കരിയാൽ നിലത്തെഴുതണം

എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും എനിക്കെന്റെ
ഹൃദയം കാണാനാകുന്നില്ല,
അവനോടും ചോദിച്ചു നോക്കാം
ഒരിക്കൽ കടം വാങ്ങിയ എന്റെ
ഹൃദയം നീ കണ്ടുവോ എന്ന്
അവൻ തീർച്ചയായും പറയും
ഇനിയും എനിക്കതു കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നും

അതാരുവശം കൊടുത്തു നീ
ആരുമറീയാതെ,എന്നിട്ടും
എന്തെ എന്നിൽ തിരയുന്നു
മറൂപടിയില്ലാതെ ഞാനത്
എവിടേയോ വച്ചു മറന്ന
അരണയേപ്പോലെ പതുങ്ങുന്നു
പിന്നേം വന്നിടം പോലും
മറന്നുപോകുന്നു എങ്കിലും
ചുറ്റും നിറയുന്നത് വേവും നോവിന്റെ
കരിഞ്ഞ പുകമണം മാത്രം....
............................................................

2011, ഒക്‌ടോബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

ഉജ്ജയിനിയിലെ കലാകാരൻ (കവിത) വരകളിലൂടേ, വർണ്ണങ്ങളിലൂടേ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് സമർപ്പണം....

ഉജ്ജയിനിയിലെ കലാകാരൻ.
---------------------------------

ഉജ്ജയിനിയിലെ പ്രിയ കലാകാരാ
ആരായിരുന്നു നീയെനിക്ക് ഇന്നലേകളിൽ
നൂൽ പാടിനോളം പരിചിതർ ആയിരുന്നില്ല
കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പരിചയം ഭാവിച്ചവർ
ഞാൻ നിന്റെ കാല്ക്കൽ പ്രണമിച്ചത് നീതന്നെ,
ഞാൻ എന്നതിരിച്ചറിവിൽ ആയിരുന്നു
നിന്റെ വരകളിൽ വർണ്ണങ്ങളിൽ
അഭൗമമാമൊരു വിസ്മയം കാണ്മു ഞാൻ
എങ്ങുനിന്നോ എന്നെ തിരയുമൊരു
വേണുസ്വാനവും ഓഴുകിയെത്തുകയാണ്‌
കരാംഗുലികളിൽ കാഴ്ച്ചകൾ ഒരുക്കുന്നു
മുളംതണ്ടാൽ സപ്തസ്വരങ്ങളും വിരിയിക്കുന്നു
ഏതുവക്കാൽ ചൊല്ലണം ഞാൻ
നന്ദി, ഏതുവാക്കാൽ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെ
കാണും തോറും അവാച്യമാകുന്നു ചിത്രലേഖം
അറിയും തോറും വിസ്മയവുമാകുന്നു നീയും
നിഗൂഢമാം പ്രണയം വിളിക്കുന്നുവോ നിൻ,
പരിലേഖങ്ങളെല്ലാം ആ കാല്പാടുകളെഴുതുന്നു
ഇനിയും ഉയർന്നുണരട്ടെ കല്പ്പനകളുടെ,
രജതമേഘങ്ങളിൽ വിരിയും വർണ്ണവിതാനങ്ങൾ
മേമ്പൊടിയുണർത്താൻ നിൻശ്വാസമൊഴുകും
ഈറത്തണ്ടിലീണം മൂളും നാദമയൂഖങ്ങളും....
പ്രണമിക്കുന്നു ഞാനാ ഈശ്വരസാധനകളേ
പ്രണമിക്കുന്നു വിശ്വനാഭിതൻ ഓംകാരത്തെ.....
-----------------------------------------------------

2011, ഒക്‌ടോബർ 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഗ്നിസായകങ്ങൾ (കവിത)..

അഗ്നിസായകങ്ങൾ...

മൃത്യു ഉഴിഞ്ഞൊരെൻ ശ്രാദ്ധമുണ്ണാൻ
നിരയൊത്ത് അമരും കഴുകുകൾ
തുടിക്കും വാഗിന്ദ്രിയംകടയാൻ കൃപാണ-
മുരയ്ക്കുമനേകം ഔഗ്ര്യരൗദ്രതകൾ
കുടിലതയുടെ ഇഴപിരിയും ചെങ്കണ്ണുകൾ
ഇരതിരയും വിൺകഴുകുപോൽ
നിണക്കൊതിയാൽ വരണ്ട നാവുനീട്ടി
ചുണ്ടുനനയ്ക്കും നഗരചാമുണ്ഡികൾ

ഇന്നിവിടെതളച്ചിടപ്പെട്ടതെല്ലാം
ഇന്നലെകളുടെ പുരാകൃതനിയോഗങ്ങൾ
നാളെ, മറവിയുടെ മാറാലചാർത്തുമൊരു
ചിതൽകരണ്ട ചിതറിയവർണ്ണം
കാലം ചിതകൂട്ടിവെച്ച നൊമ്പരങ്ങൾ
ഞാനറിയാതെപോയതും അതുതന്നെ
നിറമാർന്ന പ്രഭാതങ്ങളും സന്ധ്യകളും
എന്നിൽ ഇരുണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു

ഹൃദയം കൊടുത്തവൻ നീട്ടിയൊരുവഴിയിൽ
ഒളിവാർന്ന വിഷദന്തങ്ങൾ
ചികഞ്ഞു നോക്കാനാകാത്തവണ്ണം
കൺകളിൽ കറുപ്പുചാലിച്ചിരുന്നുവോ
പ്രിയമോടവനേകിയ സുഖദകാമനകളെല്ലാം
പാൽ മധുരമെന്നേ കരുതിയുള്ളു
കണ്ണുകൾ കരളാലൂറ്റിയെടുത്തൊരനുകൻ
അരിഞ്ഞുനീട്ടിയതെത്രപേർക്ക്

അവരിലാകെയും ഒരേമുഖമായിരുന്നു
കാമം പുരണ്ടചിരിയിൽ രക്തവർണ്ണവും
വെറിപൂണ്ടചെന്നായ്ക്കളുടെ ചിരിയിൽ
നിർദ്ദാരിതമെൻ തലച്ചോറുതകരുന്നു
ദംഷ്ട്രകൾ നീട്ടും നഗ്നധ്വജോത്ഥാനികൾ
കുടിലനൃത്തം ആടിതിമിർക്കവേ
സോമചഷകം പകരുമൊരുന്മദവീര്യം
പലവുരു തലയിൽ അഗ്നിയേറ്റുന്നു

കുശപം പകുത്ത് ആർത്തിയിൽ ഭുജിപ്പവർ
കർണ്ണംകെട്ടി ശിരസ്സുകുടയവെ
ഊഴം കാത്തുനില്പ്പവരോ പരിഭഗ്നജഡങ്ങളിൽ
ഊർജ്ജമൊഴുക്കാൻ ചൂടേറ്റുന്നു
പ്രണയം മധുവായുണർന്നൊരെൻ
ഭൂതകാലത്തിന്റെ കല്‌പ്പടവുകളിലൊന്നിൽ
എവിടെയാണെന്റെ ചിന്തകൾ ഇഴപൊട്ടിയത്
കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുകളും

അറിവുപകർന്നവർ ചൊന്നതൊന്നും
കാലംകുറിച്ച പാഠങ്ങളാണെന്നതറിഞ്ഞീല
ചിരഭൃതമെൻ ഹൃദയനാദങ്ങളിൽ
കനലുനിറച്ചവൻ ഗൂഢമായ് ചിരിയ്ക്കുന്നു
കൺകളിൽ കണ്ടതൊക്കെയും
രതിഗന്ധകാമതൃഷിതങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും
കപടമൊരു ഹൃദയമേകിയെൻ
സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും വിലക്കെടുത്തിരുന്നു

പരിധൂപിതമീ നക്ഷത്രസൗധത്തിൽ
കുളിരുപെയ്യും വെൺപട്ടുതല്പ്പങ്ങളിൽ
വിവൃതമെൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പൊടിഞ്ഞത്
രക്തം പുരണ്ട വിയർപ്പുകണങ്ങൾ മാത്രം
കറുത്ത രതിയുടെ അസംഖ്യം വഴികളിൽ
അവശേഷപ്രജ്ഞയും ഉടയുമ്പോൾ
നിറമടർന്ന ചിന്തകുറുകുന്നൊരെൻ
കാഴ്ച്ചകൾചുറ്റും പരതിനടന്നിരുന്നു
*********************************

2011, ഒക്‌ടോബർ 5, ബുധനാഴ്‌ച

വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവതാരത്തിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ധർമ്മം ഇതാണോ...??തനിക്കറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ‌ഒരാൾ സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ന്യൂനതയായി കാണുന്നു എന്നതാണ് മലയാളികളുടെ പ്രശ്നം എന്നു തോന്നുന്നു.......വളരെ കുറഞ്ഞകാലയളവിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രശസ്തിയുണ്ടായൊരു യുവാവിനോട് തോന്നുന്ന മലയാളിയുടെ സ്വാഭാവികമായ, തനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന വികലതയാണ് പ്രിഥ്വിയോട് ഇന്നു കാണിക്കുന്ന വിവേചനം...അത് ഒരു പരിധിവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിസംബന്ധമായ മേഖലയിൽ നിന്നും വളരെ ശക്തവുമാണ്...ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പലഭാഗത്തും ഒരു നിഷേധിയുടേ സ്വരം കടന്നു വന്നിരിക്കാം,സഹനടന്മാരായ മുതിർന്ന താരങ്ങളേപോലും വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നു എന്ന പരാതികളും ധാരാളം.....ഇതൊക്കെ പർവ്വതീകരിക്കാൻ നമ്മുടേ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്...ഇതെല്ലാം കേവലം വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾക്കപ്പുറം നാമത് എന്നും കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള വിഴുപ്പു ഭാണ്ഡമായി ചുമക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തേപ്പോലും താറടിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള വിലകുറഞ്ഞ തമാശകളായി ചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു..ഒരു കലാകാരനായ‌ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയിലെ കലാപരമായ വശങ്ങളുടേ നല്ലതും അല്ലാത്തതുമായ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമാണ്...ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സിനിമയുടേ സാങ്കേതികമായ വശങ്ങളിലെ അറിവുകളേ സ്വായത്തമാക്കുകയും അവയെ സ്വന്തം കഴിവിനോട് ചേർത്തുവച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടേ മലയാളം സിനിമാ രംഗത്ത് ഉണ്ടോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.... തന്റേതായ ചിന്തകളേ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടേ തുറന്നു പറയാൻ കാണിക്കുന്ന സ്ഥൈര്യത.......മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതവിടേയാണ് പ്രിഥ്യുരാജെന്ന നടനെ.....എന്നാൽ ഒരു മലയാളി അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളു എന്ന് ദുരഭിമാനവും അസൂയയും മാത്രമാണ് മലയാളിയുടേ കൈമുതൽ.....പിന്നെ തനിക്കു ഒന്നും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ജാള്യതയും.......പിന്നെ കടന്നാക്രമണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നേർക്കായി.....ഒന്നു ചോദിക്കട്ടേ ആരോടെങ്കിലും പ്രിഥ്വീരാജെന്ന വ്യക്തി ....വ്യക്തിപരമായി ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ....ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർത്തിട്ടുതന്നെ ഇറങ്ങുകയാവില്ലേ നല്ലത്.......ആദ്യം മറ്റൊരാളുടേ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ..ഇത്രയും ചെറീയ പ്രായം കൊണ്ട് സിനിമ എന്ന കലാതട്ടകത്തിൽ തന്റേതായ ഒരു വഴി വെട്ടിത്തുറന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണ ആരെയും എന്നപോലെതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ സ്വഭാവ വശങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മളും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥരല്ലല്ലോ.....അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റവും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക....ഒരു ആത്മ പരിശോധന നടത്തുക നമുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടേ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കാൻ എന്ന് , അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന്.....അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളേപ്പോലെതന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായി കരുതാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ നമുക്കു കാണിച്ചുകൂടേ...?...സിനിമകളിലും, ടി വി ചാനലു‌കളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും മാത്രം കാണുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്കെന്ത് ബന്ധം എന്നൊന്നു ചിന്തിക്കുക....വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു അടുപ്പവുമില്ലാത്ത ഒരാളെക്കുറിച്ച്  നാം സ്വയം വിലകെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് മാനസീക സംതൃപ്തിയാണ്  കൈവരിക്കുന്നത്.....മറ്റൊരാളുടേ ദുഖങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണോ യഥാർത്ഥമനുഷ്യൻ....ആരാണ് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ളത്.....മറ്റൊരാളെ ദുഷിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മളെ തന്നെ ദുഷിക്കുന്നു..............ചിന്തിക്കുക....ധാർമ്മികത എന്നതു മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പെരുമാറേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്തയാണോ നമുക്കു വേണ്ടത്......!!

”ഉദ്ധരേദാത്മാനം നാത്മാനാമവസാദയേത്
ആത്മൈവ ഹ്യാതമനോ ബന്ധുരാതൈ രിപുരാത്മനഃ“

ഒരുവൻ തന്നെ സ്വയം ഉയർത്തേണ്ടതാണ്‌, തന്നെ സ്വയം താഴ്തരുത്, താൻ തന്നെയാണ്‌ തന്റെ ബന്ധു...താൻ തന്നെയാണ്‌ തന്റെ ശത്രുവും എന്നറിയുക.......... ഭഗവദ് ഗീത : 6 :5.....

2011, ഒക്‌ടോബർ 4, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്റെ ബാല്യം (കവിത)

എന്റെ ബാല്യം.....

തെച്ചിയും പിച്ചിയും തുമ്പോലക്കതിരും
തേങ്ങയും മാങ്ങയും കാച്ചിൽ പടവലവും
തത്ത ചെമ്പോത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണനും
തുടിയുണരുമെന്റെ തൊടിതന്നെയെന്നും

ചെമ്പകം പൂത്തതും ചോലയുണർന്നതും
മാമ്പൂ വിരിഞ്ഞതും മഴവില്ലുതിർന്നതും
കാകനും കൂമനും കാറ്റാടി തൈകളും
കൂർച്ചുണ്ട് രാകിമിനുക്കും താലിക്കുരുവികളും

കൈതപ്പൂ കാറ്റത്തുലഞ്ഞ കൈപ്പാടങ്ങൾ
പച്ചിലപ്പാടം പലതായ് വരമ്പിട്ട പുലരിയിൽ
കാറ്റുപുലർന്നതും പുളിയിലക്കരമുണ്ടുലഞ്ഞതും
കാവും കരുമാടിയുമിമ്മട്ടിൽ വിളക്കായിരുന്നതും

ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞും കളിപ്പന്താടിയും കുമ്മികളിച്ചും
നിറ ബാല്യമൊന്നിങ്ങനെ ഓർമ്മയായ് തെളിയുന്നു
ഓണം വിഷു വാവുസംക്രാന്തിയും മോദമായേകിയ
മനോജ്ഞമൊരു ഗ്രാമമെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു...
.......................................................................................

2011, ഒക്‌ടോബർ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

തിരച്ചിൽ (കവിത)

തിരച്ചിൽ....

ചേർത്തുപോയവളെന്നെയാ ചാരത്ത് പകുത്തും,
പാർത്തും പശിയോടുമവൾക്കായ് ഞാനും
കാത്തിരുന്നതും കാണാതെ,കാലമറിയാതെ
പോർമേഘമായെന്നിലാ മുഴക്കങ്ങൾ മുകിലുകൾ

നുരയഴിച്ചിട്ട നിലാസാഗരമൊരുക്കിയവൾ
കൊതിയോടേയെൻ മോഹമുണർത്തുമ്പോൾ
രാസലീലാലഹരിയാം കൈതവം, കണ്ണിൽ
ഉറക്കമൊഴിച്ചീറൻ ചുമടുകൾ താങ്ങുന്നു കാലവും

പുലരിയിലൊരുലാസ്യഭാവം തിരയുന്നതേത് മോഹം
ചിറകുവിരിച്ച മരുതമുണർത്തിയതുമതേ രാഗം
രതിപുണർന്ന കൃഷ്ണപക്ഷങ്ങളിലൊക്കെയും മദം‌-
പൂണ്ട ആത്മരാഗങ്ങളിലാകെയും നാഭിയുടച്ച നാളങ്ങൾ

സായകമൊഴിഞ്ഞൊരാവനാഴിയിൽ തുടിയുണർന്ന്
മരണകോശമുടച്ചറിഞ്ഞ കുന്തമുനകൾ മാത്രം
തീർത്തും തീരാത്ത മോഹങ്ങളുലയൂതിയുണർന്ന
കറുത്ത ബലിക്കാക്കകൾ പറന്നിറങ്ങുന്നു നെഞ്ചിലും

ബന്ധങ്ങളിൽ അരുണം കലർത്തിനിന്നാടുവാൻ,
എനിക്കാവില്ല കപടമുഖം ചേർത്തവൻ ഞാൻ
പ്രണയമൊരുക്കിയ മഷിക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ശുഷ്ക്കിച്ച
വിരലുകൾ ചേർത്ത് മരവിച്ച ഹൃദയം തേടുന്നു

വീണ്ടുമൊരു ഗർഭമായുണരുവാൻ അഗ്നിതേടുന്ന
വൃത്തനിബദ്ധമൊരു കവിതയിലുലയൂട്ടുവാൻ
ജീവാക്ഷരം പെറുക്കിവച്ചായിരം നന്മയൂട്ടാൻ
സ്വച്ഛന്ദമൊരു നദിയായൊഴുകുവാൻ ഭഗീരഥി തേടുന്നു..
............................................................................................

2011, ഒക്‌ടോബർ 2, ഞായറാഴ്‌ച

അട (കവിത)

അട....

അടയിടയിലൊരടയിലൊരടയിരിക്കും..
അടയായിരുന്നില്ലയിന്നീയടതാനൊരടയും
അടചവക്കാതിരിന്നോരടതന്നിടയിലിറങ്ങും
അടവച്ചോരടതനാരംഭം അടതന്നല്ലയോരട


അടയുമുടലടയും ആർക്കുമേതില്ലൊരിലയടയും
മധുരമാമമടയുമൊരുടലിടയുമടയാ കൺ‌കളും
ഇടവിടാമിടയുമാറിടവുമതുമൊരടയുമെങ്കിലും
രുചിപ്പതില്ലൊരീയടതന്നുടയുമധുവിടയുംഅടതന്നെ

......................................................................................... 

പ്രതീക്ഷ (കവിത)

പ്രതീക്ഷ.....

ഓടിയെത്താനാകാഞ്ഞതെന്തേ സമയമേ,
അതോ കാത്തുനിൽക്കാൻ മനസ്സാകാതെയോ..
ഒരുവേളയവൾക്കുമറിയാനാകു‌മായിരുന്നോ
എന്റ പാദങ്ങളവളെ എന്നും പിന്തുടരുമെന്ന്
ഓർമ്മകളേ കുടഞ്ഞെറിയണമെന്നുണ്ട്,പക്ഷെ
എന്നിൽ കുത്തിയിറക്കിയ ആ നഖമുനകളിൽ
പ്രണയമെന്നുമൊരു മായാജാലക്കാരനായിരുന്നു
അവൾക്ക് മനസ് വരാഞ്ഞതോ തിരികെനടക്കാൻ,
അറിയില്ല,പു‌കമഞ്ഞിനുള്ളിലേക്ക് മറയുന്ന
രണ്ട് പാളങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയാണ് നീളേ
ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളായിരിക്കുമോ..?
ആവാതിരിക്കട്ടേ കാരണം പിന്നെയുള്ളത്
ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്...എന്നെങ്കിലും കാണാം,
എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ..ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷ മാത്രം...........!!!

വേദന (കവിത)

വേദന.......

നിനക്കും എനിക്കുമിടയിലെത്രദൂരം
കടൽ പരപ്പോളം ചിലപ്പോൾ
ചിലപ്പോൾ നൂലിഴയോളം...
മരുന്നു മണക്കുന്ന വരണ്ട
കാറ്റിനുമപ്പുറം നിന്നിലെ മൗനം വികൃതമാകുന്നു
തിളക്കമറ്റ കണ്ണുകളിൽ വരും ദീനത....
ഉദരം ചൂഴ്ന്നിറങ്ങും ദണ്ഡനം നിൻ വിശപ്പാകുന്നു
മദം പൂണ്ടൊളിച്ച നിൻ നിറകൂന്തളം
തരിശായൊരു വടുവൊഴിയാതലയോട്ടിമാത്രം
ഒട്ടിയ കവിളുകളിൽ കറുത്തുണങ്ങിയ
ലവണരസം എന്നിലെ അഗ്നിയായിറങ്ങുന്നു
വേദനയുണങ്ങാത്ത രാവുകളൊഴിയാനിനി,
നിനക്കു കേഴാനൊരു മൃത്യുപോലും ബാക്കിയില്ല....

മരയാണി (കവിത)

മരയാണി..

കൂലിക്കു കാമം തിളക്കുന്ന ചുടലപ്പറമ്പുകൾ
വെള്ളിവിളക്കുകൾ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങും
വെട്ടത്തിൽ ചിരിച്ചും വിളറിയ കറുപ്പിൽ
സംഹാരമാടിയും തിമിർക്കുന്ന തൃഷ്ണകൾ

വിരലാൽ ഉഴിയാനൊരു ബന്ധവും തികയാത്ത
പുരുഷ കാമങ്ങളിൽ അഞ്ചും അറുപതും ഏകം.
ചിതറും കണ്ണാടികൾ, വിളറിയ
ഗദ്ഗദങ്ങളാകുന്നു കന്യകാത്വങ്ങൾ
എവിടെ എന്നറിയാത്ത രക്ഷനേടാൻ
ഇടം വലം കണ്ണുചുഴറ്റി ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു

കുരുട് ചുമക്കും കൂർത്ത മുഴക്കങ്ങളിൽ
വിലപേശി വീണ്ടുമുടയ്ക്കുന്ന കുരുന്നു നിലവിളികൾ.
ഒടിഞ്ഞുനിലമടിഞ്ഞ മരക്കുരിശ്ശിന്നരുകിൽ
നെഞ്ചുതുരന്നുവീണ ശൂന്യതയുടെ
പൊട്ടിയൊരു ഹൃദയത്തുണ്ട് മാത്രം
വളുത്ത വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ കറുത്ത ഹൃദയങ്ങളാൽ
ചുമരിലേക്ക് വീണ്ടും ആണിയടിച്ചുകയറ്റുന്നു
പകുതിയൊടിഞ്ഞ പഴയ മരക്കുരിശ്...
*********************************

രാധാമാധവം (കവിത)

രാധാമാധവം
ഒരിക്കലവളെന്റെ
പുറം ചാരിയിരുന്നവൾ,
കാമസായകങ്ങളാലെൻ
ഏകചര്യം കവർന്നു നീ
എൻ‌മെയ്‌കറുപ്പിൽ
ചുവന്നചുണ്ടുകൾ പതിച്ച്,
കൺകളിലൂതിയെൻ
മയില്പീലിയഴിച്ചുവച്ചു...

മെതിയടിയഴിച്ചൊതുക്കി
നിൻ നാഭിയുമേകി,
പീതാംബരമുലച്ചെൻ
വേണുവും കവർന്നെടുത്തു...

പരിഭവപ്പാടുകളാലെന്നെ
പരിരംഭണം ചെയ്തവൾ,
പട്ടുമെത്തയിലെന്റെ
അഗ്നിയുമുടച്ചെറിഞ്ഞു..

ഉഷ്ണം തോർന്നരാത്രിയിൽ
പാതിമയക്കമുണർന്ന്,
വിരലുകൾ പരതിയുണർന്ന
ഇരുൾയാമങ്ങളിൽ
ഒഴിഞ്ഞുപോയൊരാ കുളിർ
മാരുതനുണർന്നനേരം
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പൂത്തത്
വനമുല്ലതൻ ഗന്ധം മാത്രം..
*************************2011, ഒക്‌ടോബർ 1, ശനിയാഴ്‌ച

മുഖപുസ്തകം (കവിത)

മുഖപുസ്തകം

പുതുപുലരിയിൽ സൗഹ്രുദമൂട്ടുവാൻ
കൂട്ടായിരിപ്പവർ... വേദന,
മറുവാക്കോതിയണക്കുവോർ
കഥയായ് കവിതയായ് ആത്മ-
നൊമ്പരങ്ങളിലൂഴം തിരഞ്ഞ്
കണ്ണീരിൽ പുഞ്ച്ചിരിപ്പൂക്കൾ
വിരിയിക്കും നിറസൗഹൃദങ്ങൾ

ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും തല്ലിയും
തങ്ങളിൽ സ്നേഹമുണർത്തുവോർ
ഇവിടെയീ പുസ്തകത്താളുകളിൽ
ആരുമറിയാമുഖങ്ങളിൽ തേടിയും
പുഞ്ചിരിയാലൊരായിരം നിറങ്ങൾ
ക്ഷേമമായ് ഹൃദയം തുറക്കുന്നവർ

ആരുനീയെന്നു ചോദ്യമുണരുമ്പോൾ
ഒന്നുപകച്ചും പിന്നൊന്നു ചിരിച്ചും
എന്റെ കവിതയിൽ നിൻ
ഇഷ്ടം ചേർക്കാമോ,മറുവാക്കുനല്കുമോ
എന്നുചോദിക്കാൻ തുടിക്കും
ഹൃദയമേന്തും അക്ഷരമൊരുക്കുവോർ

ചിലപ്പോൾ പൂത്തും തളിർത്തും
പ്രണയവും വിരിയുന്നു, കൊഴിയുന്നു
പരിഭവപ്പാടുകളിനീണം തിരക്കുന്ന
വിരഹാർദ്രമീറൻ നിലാവും

ചതിയൂട്ടിയകൺകളിൽതൊടുത്തും
വിടരും ചിരികളിൽ, വർണ്ണങ്ങളിൽ
പേർത്തുംതിരഞ്ഞും ബലിചരങ്ങളും
ആരുമറീയാതെ ഒഴുകുകയാണ്‌

ഒടുവിലൊരു വാല്ക്കഷ്ണമുരുവിടുന്നു
മോഹമുണർത്തി സിരകളിലേറ്റി,
സ്നേഹമായ് കൊടുത്തതൊക്കെയും
തിരികെവേണമെന്ന് നിനയ്ക്കാതിരിക്കാം...
**********************************

2011, സെപ്റ്റംബർ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അകവും പുറവും..

സമൂഹത്തിന്റെ പുഴുക്കുത്തുകളേക്കുറിച്ച് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്......മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ, എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന സദാചാര ചര്യകളിൽ, ദൈവത്തിനോടൂള്ള അമിതമായ ഭക്തിയിൽ, ഭയപ്പാടിൽ പലതും കവല പ്രസംഗമാക്കുന്നവരേയും കാണാറുണ്ട്.......ഒരു വിവാഹം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെഅവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായും മാനസീകമായും തകർക്കുന്ന വിവാഹാഘോഷങ്ങളിലെ ധൂർത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കും താത്പര്യമില്ല...മറിച്ച്, മനുഷ്യത്വവും പാരസ്പര്യവും, കുറച്ചെങ്കിലും ഉൾകാഴ്ച്ചയോടെ മതജാതികുലമഹിമാപതം പറച്ചിലുകൾക്കുമപ്പുറം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യർക്കുമാത്രം കൈമുതലാകുന്നു ഇത്തരം വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ......ചില ദൈവീകഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതേ പാപമാണു്....അതു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന്.....ദൈവത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ,സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി പൊടിയുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ ഹൃദയരക്തം കാണാനുള്ള കാഴ്ച്ചയില്ല....ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയുണ്ടോ....അടുക്കളകാണൽ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയെട്ട്, നാല്പ്പത്....മുടി മുറിക്കൽ മുടി വക്കൽ, ചരടു കെട്ടൽ അതഴിക്കൽ...എന്നുവേണ്ടാ ചാവിനും ചാവടിയന്തിരത്തിനും ചത്തുപോയവന്റെ ആണ്ടുബലി അടിയന്തിരത്തിനും ഒക്കെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ പങ്ക് പറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തികച്ചും സ്നേഹസമ്പന്നരായ വീട്ടുകാർ......ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവിലയനുസരിച്ച് ഒരു വിവാഹം നടത്തുന്ന മദ്ധ്യവർത്തികളായ ജീവിത സാഹചര്യമുള്ളവർതൊട്ട് താഴേക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഇനിയൊരിക്കലും മനഃസമാധാനത്തോടേ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കടക്കെണിയിലാകുന്നു....ഒരുപക്ഷെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ മോശമായതിന്റെയായിരിക്കാം നമ്മൂടേ സമൂഹത്തിലെ പെൺഭ്രൂണഹത്യപോലുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രങ്ങളൂടെ അളവിൽ വന്ന വർധനവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരണവും.....മതത്തിന്റേയും ജാതിയുടേയും മേല്ക്കോയ്മ നടിക്കുന്ന ഗർദ്ദപങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമൂഹ നീതി....മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാനും ചാവാനും നടാക്കുന്ന നരാധമന്മാർക്ക് എന്ത് ധർമ്മം.....രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിന്റെ പകപോക്കലുകളിൽ ജീവൻ പൊലിയുകയും അംഗഭംഗം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരനെ നോക്കാൻ അന്ധത ബാധിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കോമരങ്ങൾക്കെന്ത് സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടമ....ധാർമ്മികത നഷ്ടമായ പൊയ്‌മുഖകുകയാണ്‌ ദൈവം പോലും.....ഒരു പാട് നിയമങ്ങളും ദാർശനീകതത്വങ്ങളും എഴുതി ചുരുട്ടി കക്ഷത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു വെളുത്ത ചിരിയിൽ വിഷം പുരട്ടുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളെല്ലാം....വലിയ തത്വങ്ങളും മത സംഹിതാജ്ഞാനവുമെല്ലാം വിളമ്പുന്നവരുടെ വിവാഹാഘോഷ പരിപാടികളിൽ ഒന്നു പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ്‌ ശരിയായ തനിനിറം പുറത്തു വരുന്നത്...ആഡംബരത്തിനും അഹന്തയ്ക്കും മാത്രം സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഒരു തരം മാട്ട്ചന്തയിലെ കച്ചവടം..........അതിൽ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണത്തിനോടും പൊന്നിനോടൂമുള്ള ആർത്തികാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതമോർത്ത് സഹതപിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ...അതിനുമപ്പുറം പുറമേ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ തിളക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളേയും കാണാറുണ്ട്..വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം മറിച്ചു സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും.......അത് മനുഷ്യരായിയി കുറച്ചു പേർ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന തോന്നുന്നതിനു കാരണമാകാറുണ്ട്.......എല്ലാം കൊണ്ടും ലാഭം തന്നെ പണത്തിനു പണവും സ്വർണ്ണവും......അതിനുപുറമേ കുറേ അനാചാരങ്ങളൂടേ പേരിൽ പണവും പണ്ടവും വസ്ത്രങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ കൂടെയുള്ളവർ വേറേയും നോക്കുന്നു.....പൂച്ച എങ്ങനെ വീണാലും നാലുകാലിൽ എന്നു പറയുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ലാഭകച്ചവടം തന്നെയാണ്‌ ഇന്നു സമൂഹത്തിലെ വിവാഹാഘോഷ മഹാമഹങ്ങളൊക്കെയും.....ഇല്ലാത്താ സമൂഹപ്രൗഢി നിലനിർത്താനുള്ള മനുഷ്യന്റെ നാണം കെട്ട വ്യഗ്രതയിൽ ഇല്ലാതാകുന്നത് എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ്‌.....ആരും സഹതപിക്കേണ്ടാ...പക്ഷെ ഒരു തീരുമാനം ഉള്ളിലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തരം..ദൈവത്തിനും മതങ്ങൾക്കും ജാതികുലമഹിമയ്ക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധതയ്ക്കും ഒക്കെ അപ്പുറം..ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനിയെങ്കിലും എന്ന ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ.....??

2011, സെപ്റ്റംബർ 22, വ്യാഴാഴ്‌ച

സനാതന ധർമ്മം..

സനാതന ധർമ്മ സംസ്കാരമെന്നത് ലോക സംസ്കാരത്തിന്റെ തറവാടാണെന്ന് പാശ്ചാത്യരടക്കം...(ഇതു നമ്മൾ ഭാരതീയർ പറഞ്ഞാലേ പുച്ഛമുണ്ടാകു)....അന്നും ഇന്നും പറയുകയും ചരിത്രം സാക്ഷിയാകുകയും ചെയ്ത അതി ബൃഹത്തായൊരു സംസ്കാര പൈതൃകത്തിന്റെ വക്താക്കളാകേണ്ട ഹിന്ദുസമൂഹം നിരർത്ഥകമായ അനാചാരങ്ങളുടേയും ബോധക്കേടുകളുടേയും പിടിയിലമർന്ന് എന്താണു തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പൈതൃകമായ അറിവുകൾ എന്നതിന്റെ ഒരു തരിപോലും രുചിച്ചു നോക്കാൻ അറിയാത്ത കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളായി വളർന്നു വരുന്നു......എങ്ങനെ ലോക ഭാഷയുടേ മാതൃ സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന സംസ്കൃതം ഇന്നു മൃതഭാഷയായി മാറീ....നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഋഷീശ്വരന്മാർ പകർന്നു നൽകിയ അഭൂതപൂർവമായ അറിവുകളൂടെ സാഗരങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഇന്നു ആരുമറീയാതെ പോകുന്നു......ശരിയായ സനാതനധർമ്മ സംസ്കാരവും ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഈ ഒരു സംസ്കാരമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല......കടന്നു കയറിയോ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടേയോ അല്ല അതു സാധ്യമാകുക മറിച്ച് അറിവെന്ന സാധനയിലൂടേ ധർമ്മമെന്ന സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഈ ദർശനങ്ങളേ മറികടക്കാൻ ഒരു ചിന്തകൾക്കും ആകില്ലതന്നെ.......ഇന്നെടുത്തു നോക്കു ഏതു ദർശനങ്ങളേയും കുറിച്ചു വാചാലരാകുന്നവർ ആദ്യം നമ്മുടേ സനാതനമായ അറിവുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അവിടേ കാണാത്തതൊന്നും മറ്റെവിടേയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു........ചതുർവേദോപനിഷദുക്കളും ഗീതയും എല്ലാം നമുക്കതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.....ആദിമസംസ്കാരങ്ങളുടേ പട്ടികയിൽ ഈ ലോകത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഏകദേശം 49 മത സംസ്കാരങ്ങളിൽ 48 എണ്ണവും നശിച്ച് നാമാവശേഷമായിട്ടും സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏക സംസ്കാരവും ഈ ഭാരതമെന്ന പുണ്യഭൂമിയിലേതാണ്.....മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുവേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും പൂജാദി കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുന്നതുതന്നെ സെമറ്റിക് മതങ്ങളൂടേ കടന്നു വരവോടേയാണ്....അതിനുമുൻപ് യജ്ഞശാലകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വഴിമാറിയപ്പോൾ ഇന്നു കാണുന്ന കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായ ഷേത്രങ്ങളല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്.....ഇവിടേ മനുഷ്യനു ജീവിക്കാനുള്ള നിയമമിറക്കുന്ന മനുഷ്യനോളം ചെറുതായ ഈശ്വര സങ്കൽ‌പ്പം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല...മറിച്ച് പരമമായ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണ് ഈ കാണായതൊക്കെയും എന്ന്....ഒരു ആറ്റത്തിനുപോലും ആ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന അറിവിനെ എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്........ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയാനുള്ള ഒരു വഴിയായി മാത്രം ഈശ്വരനെ കാണുന്നു.....അവിടേ ശത്രു സംഹാര പൂജയും, മന്ത്രവാദവും, കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവയും, ശയനപ്രദക്ഷിണവും,ഗരുഡൻ തൂക്കവും, ശൂലം തറക്കലും...എന്നു വേണ്ടാ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അനാചാരങ്ങളുടേ ചുമലിലേറി ജീവിക്കാൻ പാടു പെടുന്ന മനുഷ്യൻ......എന്നാൽ സ്വന്തം മനസ്സിനെ , ബോധത്തെ , ഈശ്വരനിലേക്കുയർത്തുകവഴി എല്ലാം ആ ചിതന്യത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന പരമമായ അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാനാകാതെ കുങ്കുമം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളാകുകയാണ് നമ്മൾ...എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു കുങ്കുമത്തിന്റെ വാസനയെവിടെയെന്ന്.........പരമമായ അറിവിനെ അറിയാനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്.......പരമമായ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനാണ് ആദിശങ്കരനും പഠിപ്പിച്ചത്....സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമ ക്രിഷ്ണ പരമഹംസനും രമണ മഹർഷിയുമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആ നിത്യചൈതന്യത്തെ അറിയാനായിരുന്നു.....അങ്ങനെ എത്രയെത്ര  ഋഷീശ്വരന്മാർ.......അവരാൽ സമ്പന്നമായ നമ്മൂടേ ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നെന്താണ്......ബ്രാഹ്മണനെന്ന് ഞെളിഞ്ഞ് പൂണൂലും ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ ബ്രാഹ്മണൻ..?? ബ്രഹ്മജ്ഞാനമറിയാത്തവനെ മനുഷ്യനായി പോലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നതു തന്നെ സത്യം....ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു അണുവിലും തന്നേയും, തന്നിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തേയും കാണാൻ നമ്മുടെ അറിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു......ഇന്നതെവിടെ നിൽക്കുന്നു.....കുറേ കപട ജ്യോതിഷികൾക്കും, പൂജാരിമാർക്കും, ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയംഗങ്ങൽക്കും സുഖലോലുപരായി കഴിയാനുള്ള മേലനങ്ങാതെ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള വഴിമാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും......ഈശ്വരനെ കാണാനും സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനും വിലവിവരപ്പട്ടിക ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പുണ്യസങ്കേതങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ.......“ഞാനെന്ന ബോധം കുടികൊള്ളുന്നത്‌- ഈ ആലയമാണ്‌ ആരാധനീയമായ ഏറ്റവുംവലിയ ആലയം അഥവാ ക്ഷേത്രം. സർവ്വദാ ആ ആലയത്തിലാണ്‌ ഞാനെന്ന പൂർണ്ണദേവൻ കുടികൊള്ളുന്നത്‌ എന്നതുകൊണ്ട്‌, അതിനെ യാതൊരുകേടുപാടുകളുംവരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്‌ അനിവാര്യമാണ്‌.“.....ഗുരുക്കന്മാരുടേ വാക്കുകളാണിത്.......സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക എന്നതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി, ഈശ്വര സാധന എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.........!!!

2011, സെപ്റ്റംബർ 21, ബുധനാഴ്‌ച

മരയാണി (കവിത)

മരയാണി..

കൂലിക്കു കാമം തിളക്കുന്ന ചുടലപ്പറമ്പുകൾ
വെള്ളിവിളക്കുകൾ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങും
വെട്ടത്തിൽ ചിരിച്ചും വിളറിയ കറുപ്പിൽ
സംഹാരമാടിയും തിമിർക്കുന്ന തൃഷ്ണകൾ

വിരലാൽ ഉഴിയാനൊരു ബന്ധവും തികയാത്ത
പുരുഷ കാമങ്ങളിൽ അഞ്ചും അറുപതും ഏകം.
ചിതറും കണ്ണാടികൾ, വിളറിയ
ഗദ്ഗദങ്ങളാകുന്നു കന്യകാത്വങ്ങൾ
എവിടെ എന്നറിയാത്ത രക്ഷനേടാൻ
ഇടം വലം കണ്ണുചുഴറ്റി ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു

കുരുട് ചുമക്കും കൂർത്ത മുഴക്കങ്ങളിൽ
വിലപേശി വീണ്ടുമുടയ്ക്കുന്ന കുരുന്നു നിലവിളികൾ.
ഒടിഞ്ഞുനിലമടിഞ്ഞ മരക്കുരിശ്ശിന്നരുകിൽ
നെഞ്ചുതുരന്നുവീണ ശൂന്യതയുടെ
പൊട്ടിയൊരു ഹൃദയത്തുണ്ട് മാത്രം
വളുത്ത വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ കറുത്ത ഹൃദയങ്ങളാൽ
ചുമരിലേക്ക് വീണ്ടും ആണിയടിച്ചുകയറ്റുന്നു
പകുതിയൊടിഞ്ഞ പഴയ മരക്കുരിശ്...
**********************************************

2011, സെപ്റ്റംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നിറച്ചാർത്ത് (കവിത)

നിറച്ചാർത്ത്..

തൊട്ടാവാടിതൻ മൃദുപത്രകങ്ങളേപ്പോൽമൌനം
മന്ദമൊരു നുള്ളിൽ സ്വയമൊതുങ്ങിയും അശ്രു
ഒടുങ്ങാത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ നീറും മനമിഴച്ച്
നനഞ്ഞ പടവുകളിൽ ജലമുണർത്തി യാത്രയായവൾ

ശലഭങ്ങൾ പൂത്ത കാവുകളിൽ സന്ധ്യയിൽ
കൽവിളക്കിൻ വെൺ ചിമിഴുകളിൽ ആർദ്രമാം
പരാഗമുണർത്തും സൗഗന്ധികം പൂത്തുവോ
തുടിക്കും കൺകളിൽ എഴുതിയ കരിമഷി മാഞ്ഞുവോ

പുലരിയിൽ ഇലത്തുമ്പിലിറ്റിയ വെൺതുളികളെ
ദർഭതുമ്പാൽ രാഗമുണർന്നനിൻ കൺപീലികളിൽ
കുളിരും പ്രണയപരാഗമായ് മെല്ലെ പതിച്ചുവയ്ക്കാൻ
എന്നിലെ മോദമുണർന്നു തുളുമ്പിയതേതു തീഷ്ണാനുരാഗം

ആകാശം ചാരിനിക്കും മുളത്തണ്ടിലീറനുടുത്ത
വെൺമേഘങ്ങളിൽ കാമസായകം തൊടുക്കാൻ
നിറച്ചാർത്തിനീണം പരക്കും അഴകിൻ വില്ലു
കുലച്ചതേതനുരതിതൻ വിടരും മോഹങ്ങളായിരുന്നു

ഇന്നിവിടെ ഒരോർമ്മത്തെറ്റുപൊലെ ഞാനോ
രാവിന്റെ കൈവഴികളൊന്നിൽ ബോധം തിരയുന്നു
ചുവടുകളില്ലാത്ത താളമറ്റ പാദങ്ങളിൽ
ചരണം തിരയുമനുപല്ലവിയാണിന്നെൻ കാഴ്ചകളത്രയും

ഉദരം ഉലയൂതിയുണർത്തുമഗ്നിദ്രവം ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന
സിരകളിലത്രയും പുകയായൂറുമൊരു ചിലങ്ക തൻ നാദം
നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കമഴ്ത്തിയ കനമുള്ള വാക്കുകൾ
വാക്കിലൂറിയ വരണ്ടകാറ്റിൽ തുന്നിവച്ച ഹൃദയം പിടയുന്നു

ഇരുളുപരക്കുമീ കാവിൻ മുറ്റത്ത് തിരയുന്നു ഞാൻ
ഫണമുലച്ചൊഴുകിയെത്തും നിൻ കളിത്തോഴനെ
നൂറും പാലുമായ് നീട്ടി നിന്നിലെ സ്നേഹമൂട്ടിയവൻ
ഇരുളിൽ തിളങ്ങും പല്ലുകൾ അവയെൻ പാദം തിരയുന്നു

********************************************

2011, ഓഗസ്റ്റ് 10, ബുധനാഴ്‌ച

മദദ്രവതാളങ്ങൾ (കവിത‌)

മദദ്രവതാളങ്ങൾ.........

വാക്കിനാൽ കരൾ കടഞ്ഞ് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ്‌ നൊമ്പരം
കണ്ടിരിക്കവെ കണ്ണിൻ നിറം മാറിയ രക്തസ്വാനം
എപ്പഴോ വീശിയ മദം മണത്ത മാരുതം ചുറ്റിയുഴിഞ്ഞ്
ചെവിയിലേക്കു ചുടുകാറ്റൂതി ഞാനാ കണ്ണു നിറച്ചവൻ

കൈകൂപ്പിയെൻ നെഞ്ചുതൊട്ടു കേണുവല്ലോ അവൾ
കഴിയാഞ്ഞതെന്തേ വിറയാർന്ന ഹൃദയത്തിൻ തേങ്ങൽ കേല്ക്കാൻ
കത്തിപ്പടർന്ന കാമം തിമിരമായൂതിയതാണെന്റെ വെളുപ്പിനെ
ചുരമാന്തിയുണർന്നൊഴുകിയതെല്ലാം മദദ്രവതാളങ്ങൾ

വസന്തമായ് വിരിഞ്ഞുനിന്ന പ്രണയം ഒരു മാത്ര നിറമടർന്ന്
കല്മഷഗന്ധം വിടർത്തിയ നരപിടിച്ച കറുത്തബോധമായി
കാറ്റുണരാത്ത രാവിൻ നിശ്ശബ്ദതത മാത്രമായ് അവളിൽ
രാഗമൊഴിഞ്ഞു ചിതറിയ തംബുരുവിന്റെ ചിലമ്പിച്ച സ്വരം മാത്രം

തിരിച്ചെടുക്കാനാകില്ലെൻ തിളച്ചവാക്കുകൾ ഗതിയറ്റ വീർപ്പുകൾ
കണ്ണുകൾ കോർത്തുപിടിക്കാനാകാതെ താഴെ നിലം പരതുന്നു
മറുവാക്കു ചൊല്ലാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പരതുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ വരണ്ട,
ഉപ്പുകാറ്റ് കരുവാളിച്ച വികൃതമായ മുഴക്കങ്ങൾ മാത്രം നിറയുന്നു

എങ്കിലും അറിവു പരന്ന ബോധം പിടയുമ്പോൾ, വയ്യ,
ഇനിയെനിക്കാ പൊള്ളുന്ന നെഞ്ചിലൊരിറ്റു സ്നേഹം നിറക്കണം
എന്നിലെ പ്രണയം നീയായിരുന്നെന്ന ക്ഷമയുണർത്താൻ
പിരിയാതിരിക്കാൻ, മിഴികളിൽ മൗനമാം നിൻ സ്നേഹം കവരണം

തരിക നിൻ കാറ്റടർന്ന മൗനം തിരക്കുന്ന ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ
തരിക നിൻ കലങ്ങിയ കൺകോണിലൂറുന്ന അശ്രുകണങ്ങൾ
പകരം നല്ക്കാം എന്റെ പ്രണയമുണർന്ന പുലരികൾ, സന്ധ്യകളും
സിരകളിൽ പൂക്കുമൊരു ചെമ്പനീർപൂവായ് നിന്നിലേക്കൊഴുകുന്നു ഞാൻ മടക്കമില്ലാതെ...

******************************​ ***********************************

2011, ജൂലൈ 30, ശനിയാഴ്‌ച

കാത്തിരിപ്പ് (കവിത)

കാത്തിരിപ്പ്....

നിദ്രപുണരാൻ ഇനിയുമേറെ ദൂരം താണ്ടണം മൗനം നിറഞ്ഞ-
കാഴ്ച്ചകൾ ഇരുളുകനക്കുന്ന വഴിയിലേക്കുമാത്രം

കൂർപ്പിച്ച കണ്ണുകൾ ഉറവുമറന്നോരു മന്ത്രജപം ചവയ്ക്കയാണ്‌
ചുളിവുകൾ വീണകൺതടം കവർന്ന നനവിനാൽ

കാഴ്ച്ച പതുക്കെ മറയ്കയായ്‌ മെല്ലെ തണുത്തൊരു സ്പർശം,
ചുമലിൽ.. പൊൻചരട്‌ നിഴലായ്‌ ഏറ്റുവാങ്ങിയവൾ

ഇന്നും പ്രത്യാശ ഞരമ്പടർന്നിറങ്ങും ചുളിവാർന്ന കൈത്തലം,
കവർന്ന്‌ ഇരുട്ടിലേക്ക് ചുഴിഞ്ഞുനോക്കുകയാണ്‌

ഓർമ്മയിലൊരു കുഞ്ഞുപാദം എൻ നെഞ്ച്‌ ചവിട്ടടിനീന്തിയുണർന്നവൻ,
ചേലൊത്ത പുഞ്ചിരിയിൽ സ്നേഹഗീതം നുകർന്നവൻ

പടിയിറക്കിയൊരുറവ് പാടിപ്പതിഞ്ഞ താരാട്ടിലീറൻ,
തുടിയുണർന്ന‌നെഞ്ചകം,നിശ്ശബ്ദമൂറുമൊരു മാതൃവിലാപം

പൊന്നിലരച്ച് വയമ്പാൽ നാവിലൂറിയ മധുരമെത്രനാളേകി,
ചെമ്മേ പൊന്നരഞ്ഞാണവും കിങ്ങിണികെട്ടിയ കാൽത്തളയും

സ്നേഹമൊഴുക്കാൻ ബാക്കിയായൊരു ശുഷ്ക്കിച്ച മാറിടം,
തേങ്ങിയെൻ ചാരെയിരിപ്പൂ നിന്നമ്മ, നീയുറങ്ങിയ ഗർഭപാത്രം

നിനക്കറിയില്ല നിന്നോർമ്മയിലതുണ്ടാകില്ല ദിനങ്ങളെത്ര ഉണ്ണാതെ-
യുറങ്ങാതെയിരുന്നവൾ, നേർത്തൊരു ശ്വാസമായിരുന്നു നീ

നീ കണ്ടുവോ ഒരു നിണപ്പാടിന്നും നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടുനടപ്പൂ,
മൗനമായ് മൃതിയോട് നിന്നെ യാചിച്ചൊഴുക്കിയതാണത്

അടഞ്ഞ നിൻ കൺപീലികളിൽ തളർന്നുറങ്ങും ദേഹത്തിനും
ചുണ്ടുകളിൽ അമൃതമൂറി പലവുരു പ്രണൻ പകർന്നവൾ

എങ്കിലും പരിഭവപ്പാടുകളിലാതെ ഒരു നുള്ളു സ്നേഹം താഴാതെ
നിനക്കായ്‌ കാത്തിരിക്കയാണ്‌ ഞങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധസദനത്തിൽ

************************************************

2011, ജൂൺ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

പിതൃത്വം (കവിത)

                        പിതൃത്വം.

വെട്ടമേശാത്തൊരീ ശ്ളേഷ്മജരായുവിൽ തുണ്ഡിക,
നാളിയറുക്കപ്പെട്ടൊരു നിപാതകൻ ഞാൻ
മെയ്യറുതിയായിരിക്കുന്നു എന്റെ മരണമുറപ്പാക്കിയ,
സ്വാർത്ഥതയിൽ കറുത്ത ദണ്ഡകം ചിരിക്കുന്നു

പടഹധ്വനി മുഴക്കി നിങ്ങൾ വിജയമാഘോഷിക്കവെ,
കേവലം പരാജിതനാമൊരു മാംസപിണ്ഡമായവൻ
എന്റെ ഹൃദയനാദങ്ങളിലമരും മോഹം കറുത്തുവോ,
മൃദുജഢമായ്‌ ഗതിയറ്റ ഗർഭകോശമായവൻ

തുടിച്ചുണർന്ന ജീവകണികയിൽ ഞാനങ്ങനെ,
ആകാശമുയിരുണരാൻ വെമ്പിയ വെൺതാരകം
സ്വപ്നങ്ങളിൽ ധൃതഗതിയായ ഹൃദയതാളങ്ങളിൽ,
ആരുമറിയാത്ത ചുവന്ന ചിരിപടർത്തിഞാൻ

കാറ്റും മഴയും നിലാസൂര്യനുമെല്ലാം എന്നമ്മതൻ,
ഉദരഭിത്തിക്കിപ്പുറം പുണരാൻ കൊതിച്ച ചാലം
ഉയിർപിച്ചവെച്ചകാലം ആരുടച്ചെറിഞ്ഞതാണെൻ,
ജാതകം,നാഭിനാളിയറുത്തതേത്‌ ഛാതാലയം

ജീവ ചാതകം ഞാൻ കൃഷ്ണമേഘങ്ങൾക്കുമപ്പുറം,
മഴയായെന്നിലേക്കിങ്ങും അഗ്നിയേ കണ്ടവൻ
അസുപഥമടച്ച്‌ തർപ്പണംചെയ്ത തീർപ്പിൻ മൺകല-
മുടച്ചതെന്നമ്മയോ അപമാനമൊഴിച്ച നീതിയോ

പുറംലോകമറിയാത്തൊരാത്മ ബോധത്തിന്നുൾവശം,
പരശതംകോടി അണുക്കളിലൊന്നിൽ ഗർവ്വുണർന്നവൻ
ക്ഷാത്രവീര്യമുണർന്നൊരു ദേഹ ശരാഗ്രത്താൽ,
അണ്ഡം പിളർന്നെന്റെ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയോൻ

അറിയില്ല, ആരാണൊരാൾ പിതൃബീജമായ്‌ എന്നിലെ,
തുടിപ്പുകളിൽ ജീവനിറ്റിയ നാഭിനാളമൊരുക്കിയവൻ..
എങ്കിലും ഞാനെന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു പഴിചവച്ചെ-
റിഞ്ഞൊരക്ഷരകൂട്ടങ്ങളിൽ പിതൃനാമം ചികയുന്നവൻ..
**********************************************

2011, മേയ് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബലിമൃഗം (കവിത)

ബലിമൃഗം.

തിളങ്ങും പിച്ചളത്തളയിട്ട്, കറുത്ത കാതലുറപ്പിച്ച-
കത്തിയിൽ, വെളുത്ത്‌ വിളറിയ വിരൽപ്പാടുകൾ
തണുത്തുറഞ്ഞ കാഴ്ചകളിൽ, ചിരിമരവിച്ച-
കണ്ണുകളിൽ, കറുത്ത ചോരയിറ്റും മരമുട്ടികൾ
എനിക്കുമുന്നമേ ഒഴുകിയവരെ കണ്ടു, വീണ്ടും,
എനിക്കുശേഷവും ഉതിരമൊഴുക്കേണ്ടുവോർ നില്പൂ
ചൂലം പകുത്ത്‌ കണ്ഠംകുറുകിയ കയർപ്പാടുകളിൽ,
ചുവപ്പ്‌ പൊടിഞ്ഞുണങ്ങിയ തിണർത്തനേരുകൾ

ഉച്ചതിളച്ചോരു ആഗാരം, എനിക്കു ചുറ്റും നിരന്ന,
ഊഴം തിരക്കി ബലിച്ചോറു വിളമ്പിയ നിഴല്പാടുകൾ
പൊട്ടിയടർന്ന നഖരങ്ങളിൽ, ഈച്ചയാർത്ത,
വ്രണപ്പാടുകളിൽ, അഗ്നി ശമനമിലാതെ വിങ്ങുന്നു
ഞാനെന്താണ്‌? ആർക്കാണെൻ ചത്തകരളുതുരന്നു-
തിന്നേണ്ടത്‌, ചുടലചുട്ടെടുത്ത തലയോട്ടിയും?
ഒരുവാതിലപ്പുറം കണ്ഠം മുറിച്ചെറിഞ്ഞൊരു ജീവൻ,
കൂർത്തമുനകളാൽ കുത്തിയതെന്റെ സിരകളിൽ

ദുഃഖങ്ങളില്ലാ കരച്ചിലില്ലാ, ഞങ്ങൾ നോവും,
പ്രാണനും ചിറകേറ്റിയ സ്മൃതിയറ്റ ബലിമൃഗങ്ങൾ
ആർക്കോവേണ്ടി ഭക്ഷണ തളികയിൽ കരിഞ്ഞും,
കരിയാതെയും പലരാൽ ഉന്മാദമേറ്റുവാങ്ങുവോർ
നുരയുന്ന ചഷകങ്ങളിൽ ഉണരുംമദങ്ങളിൽ ,
കാമം നിലതെറ്റിയാടുന്ന കാൽകുഴയും നഗ്നതകൾ
തുറിച്ചൊരെൻ കണ്ണുകളിൽ കൊത്തിവലിക്കുന്ന,
വ്യംശകമൊരു പെൺബാല്യത്തിൻ ദീനനിഴലാട്ടം

തുകൽചാട്ട പുളഞ്ഞുവീണ പുറം വേദനയിൽ,
നില്ക്കയാണ്‌ മൂകം ഞാനൊരു മുളംതണ്ട്‌ ചാരി
നാൽകാലിൽ ബലിച്ചുമട്‌ താങ്ങിയോനെങ്കിലും,
ഇരുകാലിയാം ബലിമൃഗം അകമേ കാഴ്ച്ചയിൽ
എനിക്കായ്‌ പൊട്ടും കണ്ണീരിൻ ഉറവയില്ലെങ്കിലും,
ദൃശികറുത്തൊരെൻ കൺതടം ലവണം കനക്കുന്നു
എന്തുഞാൻ ചേയ്യേണ്ടൂ, ഒരുനാൾ കന്ധരം നീട്ടുവാൻ,
കുംഭിവേവാറ്റുവാൻ നാളുകുറിച്ചോരു ജാതകൻ
ഞാനത്രേ നിന്റെ ലഹരിയുയർത്തും ഉദരവാഹിനി,
ഞാൻതന്നെ നിൻചോരതിളയ്ക്കും അഗ്നിബീജവും

ജീവനുടയ്ക്കാൻ ചാണയുരയ്ക്കും ധൃതമുഴക്കങ്ങൾ,
അടുക്കുന്ന ചുവടുകളിൽ,വിരലുകളിൽ..... എങ്കിലും,
ഊഴം തികഞ്ഞൊരെൻ ജീവനിൽ, സ്വപ്നങ്ങളറുത്ത്‌
പൗരുഷമുടച്ചെറിഞ്ഞൊരു ബാല്ല്യം രോദനമാകുന്നു
ആത്മാവിലൂറുന്ന നോവും വിലാപവും ചിതയാക്കിയ
രാവുകളിൽ ധർമ്മം ഉയിർകൊള്ളാൻ വൃഥാ മോഹിപ്പൂ

അന്നമൂട്ടും കൈകളിൽ,പുണരും മാതൃനാളങ്ങളുമറുത്ത്‌,
കാതുകുളിരുന്ന പ്രണയനങ്ങളിൽ സുഖം തേടുവോർ
രതിയുണർന്ന രാഗമേഘങ്ങളിൽ, തേടിയ പ്രാണനും,
ചിതറിയുടഞ്ഞ്‌ ജരായുക്കളിൽ പൊട്ടിയൊഴുകുകയാണ്‌
ഒടുവിൽ തെരുവുപൂകുന്ന ഇരുണ്ട രൂപങ്ങളിൽ കാശ്,
തിരഞ്ഞ ജന്മാമാകുമ്പോൾ, നിറമേനിയിൽ പൊതിഞ്ഞ,
അഹങ്കാരമുരുക്കൊണ്ട മോഹനരൂപത്താൽ കാലം,
തുടരെഴുത്താകുന്നത്‌ ദേവദാസിയാം വാസവദത്തയും


******************************************************

2011, മേയ് 18, ബുധനാഴ്‌ച

മൂന്നു കൈവഴികൾ (കവിത)

മൂന്ന് കൈവഴികൾ

ഞാനും ഒരു പ്രണയിനി, പടിപ്പുരയോളം,
വഴികളിൽ മിഴിനട്ട് കനിവായ് കാത്തിരിപ്പവൾ
ബിന്ദുക്കളായ് ഇലത്തുമ്പിലിറ്റും ഋണമുടഞ്ഞ്,
കുളിർന്നൊരു മൺത്തടം മിഴിയുണർത്തിയും
മഴതോർന്ന ആകാശനീലിമയിലൊരായിരം,
സ്വർണ്ണമയൂഖമുണരുന്ന കൗതുകം തേടുന്നു....

മന്ദമായ് ആരോ വിരൽത്തുമ്പ് നീട്ടിയെൻ,
പിടയും ചേതസ്സ് തൊട്ടുണർത്തീടവേ..
സ്വപ്നമുണർന്ന വേഗങ്ങളിൽ പതുക്കെ,
കിലുങ്ങിയുണരുമൊരു കാൽത്തളനാദവും
ഉറവയുണർന്നൊരെൻ മാറിടം ചുരത്തി നെഞ്ചോ-
ടമരുമെന്നരുമതൻ കുഞ്ഞുപശിയടക്കണം....

സുഖദമൊരാലസ്യം പുൽകിയുറക്കുമൊരു വാത്സല്യം,
കരിമഷിയലിഞ്ഞൊരെൻ നിമീലിതലോചനം
തണുത്തകമ്പളം വിരിയിട്ട സമീരനുണർന്നൊരെൻ-
കൺകളിൽ തിരിനാളമായ് കാഴ്ച്ച തളിർത്തുവോ
അജിരമുരച്ച് ഞരങ്ങിയുണരും പടിപ്പുരവാതിലിൽ.
തുടികൊട്ടിയാടുമെൻ കൺകളും പരതുന്നു....

പ്രാണാകാശമാകെ പ്രണയംപൂത്ത നിഴലായ്,
പുനർജ്ജനിച്ചവനോടൊരു ലോകം പടുക്കിലും..
നിശ്ശബ്ദമൂറുന്ന പ്രണയനങ്ങളിൽ ഉടയാത്തൊരിഴചുറ്റിയ,
നൂൽക്കണങ്ങളാകണം സിരാപടലങ്ങൾ
എങ്കിലും നിറജീവനുണരുന്ന സൗഭഗങ്ങളിൽ,
എന്റെ പ്രിയനോട് ഉയിർകൊണ്ടവൾ ഞാൻ....

ഒരിക്കൽ ഞാനുമൊരു യൗഥികയായ് നിൻ,
പ്രണയമോഹങ്ങൾക്കാശംസകളർപ്പിച്ചവൾ
എങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ പാണിയുണർന്നജീവൻ,
പങ്കിടാനും വയ്യനിൻ പ്രേമസ്വരൂപവും
ഇരുമുഖങ്ങൾ കലുഷഭാരം മറുവശമുയിർകൊണ്ട്,
ഉമിത്തീയിലുരുകുമെൻ ആകുലചിത്തവും
ഉറവു് നീട്ടില്ലിന്നു ഞാൻ മറവിയിലൊരുൾക്കാലം-
ഇരന്നുവാങ്ങിയോൾ, അവനാൽ ഉദരം ചുമന്നവൾ....

        *        *        *        *        *        *          

പുറകിലൊരുവഴിയിഴപിരിഞ്ഞ ഇരുവഴികളിലന്യൻ,
ശിരസ്സുതളർന്നൊരു ദിശയറിയാപഥികൻ
ഒഴുകിവന്ന കൈവഴികളിൽ നിറമുള്ള മുഖങ്ങളൊന്നും,
കണ്ടതില്ല, എങ്ങും കൽമഷപ്പുകമണം
അപഥസഞ്ചാരിയായ് ധൂമംകുരുത്ത വഴികളിലഭയം,
തിരഞ്ഞ ശുഷ്കമായൊരുടൽ ചേർന്നവൻ
എങ്കിലും ഒടുവിലെന്നിൽ പുനർജ്ജനിയേകിയൊരു,
നേർത്ത തിരിനാളമായ് പുൽകിയണച്ചൊരുവൾ......

പിച്ചനടന്നൊരു പൈതലായ് വീണ്ടുമുണരാൻ,
വിരൽതുമ്പ് കൊരുത്തതെൻ ചൂണ്ടുവിരലാൽ
മോഹമുണർത്തിയും തളിരിലപൊഴിച്ചൊരാരാമമായ്,
പുഷ്പിച്ചും എന്നില്പടർന്നൊരനുരാഗം
എങ്കിലുമെനിക്കതിനാകാതെ പോയതെന്തേ,
നിന്നെയെൻ ജീവിതം പറിച്ചെറിഞ്ഞതേതുദിക്കിൽ
ദുരമൂത്ത കഴുകുകളായൊരാ മതമുണർന്ന്,
കാളിയവിഷം ചീറ്റും ഉരംഗങ്ങൾ ചുറ്റിനും പാർത്തിരിപ്പൂ....

ദാത്രമുടച്ചെറിയപ്പെട്ട മനുജാതർ, ആന്ധ്യമുണർന്ന,
വേർതിരിവുകളിൽ അടർത്തിമാറ്റപ്പെട്ടവർ
ചുടുനിണംവാർന്ന ഹൃദയം കൊരുത്തുപിടിച്ചൊരുവളിൽ,
വിയാർന്നൊരു താലിമു​റുക്കുമ്പോൾ
ദൂരെ കണ്ണീർക്കണങ്ങളടിഞ്ഞൊരെൻ മോഹങ്ങളിൽ,
ആസുരംതൊട്ട് തർപ്പണംചെയ്യുകയായിരുന്നു
വീണ്ടും അഷ്ണമുണർന്ന പ്രവേഗങ്ങളിൽ ജീവിതമുരുളവെ,
പകലുണരും അകമേ സ്വയംയാത്രയാകുന്നു....

ദേശാടനമുടച്ച പിൻവിളികളാൽ ഞാനോ,
കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുണർന്ന നാദം നെഞ്ചോട് ചേർക്കയിൽ
സാന്ത്വനമുണർന്ന സുഖരാഗമായ് നെഞ്ചിലൊട്ടും,
പരിഭവമായ് ഈറനുണർന്ന മിഴികളാൽ നീയും
എങ്കിലും ഞാനൊരനുബിംബമാവുകയാണ്‌ ഒഴിയുംതോറും,
പലവിധമായ് വന്നടിയുന്നകനൽചീളുകൾ
രണ്ടായ്പിരിഞ്ഞ കൈവഴികൾക്കിടയിൽ വൃഥാ,
മിഴിയെറിഞ്ഞുടച്ചൊരു നിഴലായ്മാറുന്നു ഞാനും...

      *          *         *         *         *        *

ആയിരം അഞ്ജിതമുണർന്നൊരനുരതിയിൽ മദമിയലും,
പരാഗമുയിർകൊണ്ട വെൺപാരിജാതമായിരുന്നു ഞാൻ
നിറദീപമായ കൽവിളക്കിന്നിപ്പുറം മോദമായ് കൈകൂപ്പി-
നിന്നോരു രാധയായ് രാഗസൗഭഗം തേടിയോൾ
എൻ പദസ്വനങ്ങളിൽ ഉണരാത്ത നാളുകളുണ്ടോ,
എൻവിരൽ കൊരുക്കാത്ത മാല്യങ്ങൾ നിന്മാറിലുണ്ടോ
എന്നിട്ടുമെന്തേ മനമുണർത്തിയവനോടുള്ളൊരെൻ,
പ്രണയം കാണാത്ത കൽശിലയായ് നീ മാറിയത്....

കനവുനെയ്ത് കാത്തിരുന്നും നേർത്ത നിറമിഴിതോരാത്ത-
കൺതടങ്ങളിൽ നിന്നുതിരും പൂവുകളർപ്പിച്ചും
വിധിയോട് ഞാനും വിധേയയായ് എന്നോ കരുതിവെച്ച,
മോഹങ്ങൾക്ക്മേൽ കറുത്ത ചായം തേച്ചവൾ
ചവുട്ടിയരക്കപ്പെട്ടൊരെൻ സ്വപ്നങളിൽ ഇനിയുണരില്ല,
നിൻപദചലനങൾ, സുഖമാർന്ന സ്മേരവും
കത്തിപ്പടരുകയാണെന്റെ ദേഹമാകെയും നീ തീർത്ത,
പ്രണായാഗ്നി ജ്വാലകൾ ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണിന്നും....

എങ്കിലും എനിക്ക് മോചിതയാകണം നിന്റെ നിഴൽ,
പഥങ്ങളിൽ നിന്നും, വിധിയെനിക്കേകിയ കൂട്ടിനായ്..
എന്നിൽ മാതൃത്വമുണർത്തിയ സ്നേഹനിമിഷങ്ങളെ ,
എന്റേതാക്കിമാറ്റണം നീയെന്ന പ്രണയമില്ലാതെ
നിന്മൊഴിയാലെനിക്കേകേണ്ടുന്നതൊന്നുമാത്രം,
ഒരിക്കലും,ഞാൻ നിന്നിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന വാക്ക്,
അതിൽ ഞാന്നെന്നെമറക്കണം എന്റെ പ്രണയം മറക്കണം,
ഒരുപൂവായ് നീയെനിക്കേകിയൊരീണം മറക്കണം....

എന്നെ ഞാനായിന്നുനല്കാൻ കരതലം കവർന്നവൻ,
അവനായ് ശ്വസിക്കണം ഇനിയുള്ള നാളുകളെങ്കിലും
മടങ്ങുക നിന്റെ വഴികളിലെന്നോവന്നൊരീപ്പൂവിനെ,
ഓർക്കാതെ ഓർമ്മയിൽ കൊരുക്കാതെ നീങ്ങുക
ഇനി ഞാൻ വരില്ലനിൻ ശ്വാസങ്ങളിൽ സിരകളിൽ,
രക്തമുറഞ്ഞൊരു ശൂന്യതയാണ്‌ നീ എനിക്കിന്ന്
സ്വരമൊഴിഞ്ഞ മുളം തണ്ട്പോലെ പ്രണയം വറ്റിയ,
വസന്തം പോലെ എനിക്കുറങ്ങണം ഒന്നുമോർക്കാതെ.....

**********************************************************

2011, മേയ് 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പുനർജ്ജന്മം (കവിത)

പുനർജ്ജന്മം.

ഞാനൊരു ബീജം, കത്തിയമരുന്ന-
പട്ടടനോക്കിയിരിപ്പൂ...
കനലടങ്ങിയ പഞ്ചരം കാറ്റിൽ
പൊട്ടിയുണരുന്ന നാദം

മഴയിലുണർന്നൊഴുകിഞാൻ
വെൺ ഭസ്മധൂളികൾ
തടം പൊട്ടിപ്പരന്നിറങ്ങിയ-
തായ് വേരുകളിൽ

ഉദിച്ചുണർന്നൊഴുകുകയാണൊരാ,
മദമുണർന്ന പരാഗങ്ങളിൽ
വീണ്ടുമൊരു മാങ്കനിയായ ജന്മം,
ഞെട്ടറ്റുവീണ്ടും ജഠരം പുല്കയും

മാറുന്നു ഞാനെൻ പരിണാമചക്രങ്ങളിൽ,
വീണ്ടുമൊരു ബീജമായ്...
ഭ്രൂണം തിരഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പിൽ,
നിയോഗമാർന്നവൻ

ഋതുഭേദങ്ങളിൽ പാവുനെയ്തെടുത്ത്,
തളിർത്ത മോഹങ്ങളില്കൊണ്ട്
മരണമുൾക്കൊണ്ടൊരു മർത്ത്യനായ്,
വീണ്ടും പിറവിയായവൻ...

പിച്ചനടക്കുമീ ജന്മകർമ്മങ്ങളിൽ,
മനമുണർത്തിയ പഥികനായ്
ശംഖനാദിയായൊരാദിസ്മൃതികളിൽ
ജനുസ്സുണർന്ന് വീണ്ടുമെന്റെ പട്ടട തിരയുന്നു....

2011, ഏപ്രിൽ 30, ശനിയാഴ്‌ച

മോക്ഷം (കവിത)

മോക്ഷം..

കതിരുകാണാക്കിളി കരളുണർന്ന്‌ പാടി-
പ്പറന്നിറങ്ങിയതൊരു  കതിർപ്പാടം
കതിരിലൂറിയ പൈമ്പാലിനാൽ മേലുലകുണർ-
ന്നൊരു ശാല്മലിപ്രിയമായവൾ
ചേണാർന്ന കടലിൻ അർണ്ണമൊരുക്കിയ ,
അനുരതിതൻ വസുപ്രാണഹൃദയത്തിൽ
മോദമുണർന്ന കാന്തപക്ഷിതൻ മോഹം,
മലർതൂകിയ മേഘരാഗങ്ങളിൽ
ഇരുളുമറച്ചെങ്ങോ ധൂലകച്ചുഴിയുണർത്തി-
പ്പായുമൊരശ്വമായവൻ, കലുഷൻ
എവിടെ ഞാൻ തേടിയ നിഴല്പ്പാടുകൾ, എവിടെയെൻ-
ആകാശമുണർത്തിയ അംശുബാണൻ
ആത്മാവ്‌ തളിരിടും ജന്മകല്പ്പങ്ങളിൽ, പുനർ-
ജ്ജനിതേടുന്ന പ്രണയമോഹങ്ങളിൽ
മോക്ഷമുണരാൻ രാമപാദമണഞ്ഞ ചേതനകൾ,
ചിറകടിയേറ്റിയെന്നാത്മദാഹങ്ങളിൽ
കല്മഷം ഉള്ളിലുറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ,
ആഹവം പുണർന്നൊരഹല്ല്യയായ്‌ ഞാനും
ശുഷ്കമാം രത്നഗർഭങ്ങളിൽ, ഊർമ്മിയുടഞ്ഞ്‌ ലവണം-
കനക്കുന്ന രോദനമുണരുന്നുവോ
ഋണമുടഞ്ഞമർന്ന കണ്ടലം തോരാതെ,
ധരിത്രിതൻ വിരിമാറ്‌ ചുവക്കുന്നുവോ
കാണ്മതില്ലെൻ മാനസം, മുനകൂർത്ത സായകമുട-
ച്ചെറിഞ്ഞ ത്വരിതമോഹങ്ങളും
കാത്തിരിപ്പു തീർക്കുന്ന ഋതുചക്രങ്ങളിൽ,നിഴലൊട്ടി-
നില്പ്പൂ എന്റെ പ്രണയം തീർത്ത തുകിനങ്ങൾ
ഇണയറ്റ ചേങ്ങിലയിൽ ശാർവ്വരമുരച്ച്‌,
സ്വരമന്യമായൊരു തുടിയായുണർന്നവൾ
എങ്കിലും മനമുടച്ച ധൃതതാളമലിഞ്ഞൊരു ഹൃദയം,
പൂമരക്കവണങ്ങളിൽ മിഴിവാർന്ന്‌
മനം കൊരുത്തുനില്പ്പൂ വിശ്രംഭമുണർന്നൊരാ,
താരകം പൂവിട്ട സുരപഥങ്ങളിൽ........!
....................................................................................


2011, മാർച്ച് 23, ബുധനാഴ്‌ച

നാടകമേ ഉലകം.....

നാടകമേ ഉലകം.....
      നമ്മുടെ അഴീക്കോട് മാഷിന്റെ പോലുള്ള ഒരു കോംപ്ളക്സ് പിടിപെട്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത ഇല്ലാതില്ല.....ആരും മൈന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ വഴിയേപോകുന്നവന്റെ തന്തക്കുവിളിച്ച് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി കൂടെ കൂട്ടുക......അഴീക്കോടൻ സഖാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഷ്ടം തന്നെ. ചാനലുകളോന്നും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയായി ഒരുതരം എരിപൊരിസഞ്ചാരം...ഈ പുല്ലന്മാർക്കൊന്നും സാംസ്കാരികനായകന്മാരെയൊന്നും വേണ്ടാതായോ....അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവന്മാരൊക്കെത്തന്നെ ഈ പട്ടങ്ങൾ എഴിതിവാങ്ങിച്ചോ അതുമല്ല വല്ല സിനിമാക്കാരുടെ ചെപ്പടിവിദ്യയിലെങ്ങാനും വീണ്‌ അവർക്കുകൊടുത്തോ...“ഹും കൊല്ലും ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചത്തുതുലഞ്ഞിട്ടു മതി...സിനിമാക്കാർക്ക്...എനിക്കീ ജീവികളെ കാണുന്നതു തന്നെ ചതുർത്ഥികാണുന്നതിനു തുല്ല്യമാ” ഒരു സിനിമാക്കാരൻ വരുന്നിടത്തു നാലു പെൺപിള്ളാർ കയ്യും മെയ്യും മറന്നു ഓടിക്കൂടുന്നതു കോണ്ടാണ്‌ ഈ നിരീക്ഷണം എന്നു മാത്രം സമ്മതിക്കില്ല....എങ്കിലും അതല്ലെ കാരണം എന്നൊരു സംശയം......കുറെ നാൾ മോഹൻലാലിന്റെ നെഞ്ചത്തായിരുന്നു...അയാൾക്ക് ഒരല്പ്പം വകതിരിവുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു...ഇപ്പോൾ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല......അതിനുശേഷം മുഖ്യന്റെ പുള്ളയോടായി....അതും ചീറ്റിപ്പോയി.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി.....നാട്ടിൽ ആരും പെണ്ണുതരാഞ്ഞിട്ടല്ല മക്കളുണ്ടായാൽ അവരെക്കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടിവരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാ വിവാഹം കഴിക്കാഞ്ഞത് എന്നൊരു എന്നൊരു വലിയ സത്യം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റി(എന്നത് എന്റെ വിശ്വാസം)....ഇനിയിപ്പോൾ സാക്ഷാൽ മുഖ്യനേ തന്നെ പിടിക്കാം എന്നു കരുതി രണ്ട് ഡൈലോഗ് കാച്ചിയിട്ടും രക്ഷയില്ല...ഏല്ക്കുന്നില്ല...അവസാനം വയസ്സനായ ഹേ അച്ചുതാനന്ദൻ ചേട്ടൻ സഖാവേ....നാണമില്ലെ അധികാര കസേരയിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ എന്നും ചോദിച്ചുനോക്കി....നോ രക്ഷ....അവസാനം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ചേറുപ്പക്കാരനായ ശിവദാസമേനോൻ സഖാവിനെക്കൊണ്ടും പറയിപ്പിച്ചുനോക്കി....രക്ഷയുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല...നല്ല തട്ടു കിട്ടും എന്നു കണ്ടപ്പോൾ ആ പഹയൻ കാലും മാറി ഒരു കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞ് മുഖ്യന്റെ പുറകിലായി നില്പ്പ്......എന്നാല്പിന്നെ സാക്ഷാൽ രാജാവിനെക്കോണ്ടുതന്നെയൊന്നു കളിച്ചുനോക്കി....രാജാവും ഒന്നു കളിച്ചുനോക്കി...പക്ഷെ ജനങ്ങൾ എന്നൊരു വിഭാഗം ഗർദ്ദഭങ്ങൾക്ക് വിവരം വെച്ചുതുടങ്ങിയെന്ന വിവരം അങ്ങാടിപ്പാട്ടായിട്ടും അന്തപ്പുരത്തിലെത്തിയിട്ടും....കൊട്ടാരത്തിലേ ഏറാൻ മൂളികൾക്കു മാത്രം അറിയാനായില്ല.....അതുകൊണ്ട് ചെന്നിരുന്നിടം ചുട്ടുപൊള്ളിക്കിടന്നത് രാജാവും അറിഞ്ഞില്ല...ചന്തിയൊന്നു നന്നായി പൊള്ളി എങ്കിലും പുറത്തുകാണിക്കാതെ രാജാവും, ഒരു കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞു രക്ഷപെട്ടെന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.....ഇനിയെന്താണൊരു വഴി.....ഇനിയുള്ള കളീ ആ പഴയ കളീതന്നെ....പണ്ട് പണ്ട് അരൂർ കോലോത്തെ ഗൗരിയമ്മ തമ്പുരാട്ടിക്കു പശുവിൻപാലിൽ കൊടുത്തൊരു എട്ടിന്റെ പണി...അതോടെ തമ്പുരാട്ടിയും പരിവാരങ്ങളും പുറത്ത്.....എന്തായാലും കാത്തിരുന്നു കാണുക തന്നെ...നാടകമേ ഉലകം.....

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

Great Indian Acharyas

Kautilya's Arthashastra

Arthashastra
The Arthashastra is an ancient Indian treatise on statecraft, economic policy and military strategy authored by Chanakya (350-283 BCE).

Chanakya, also known as Kautilya or Vishnugupta, was an adviser and a prime minister to the first Maurya Emperor Chandragupta, and architect of his rise to power. Other important works of Chanakya are 'Chanakya Sutras' and 'Chanakya Niti Darpanam'.

R. P. Kangle defines Arthashastra as "science of politics," a treatise to help a king in "the acquisition and protection of the earth". This text is divided into 15 books:

01 Concerning Discipline
02 The Duties of Government Superintendents
03 Concerning Law
04 The Removal of Thorns
05 The Conduct of Courtiers
06 The Source of Sovereign States
07 The End of the Six-Fold Policy
09 The Work of an Invader
10 Relating to War
12 Concerning a Powerful Enemy
13 Strategic Means to Capture a Fortress
14 Secret Means
15 The Plan of a Treatise

Great Indian Acharyas

MASTER ASTRONOMER AND MATHEMATICIAN

ARYABHATT
(476 CE)
                        
MASTER ASTRONOMER AND MATHEMATICIAN

           Born in 476 CE in Kusumpur (Bihar), Aryabhatt's intellectual brilliance remapped the boundaries of mathematics and astronomy. In 499 CE, at the age of 23, he wrote a text on astronomy and an unparallel treatise on mathematics called "Aryabhatiyam. " He formulated the process of calculating the motion of planets and the time of eclipses. Aryabhatt was the first to proclaim that the earth is round, it rotates on its axis, orbits the sun and is suspended in space - 1000 years before Copernicus published his heliocentric theory. He is also acknowledged for calculating p (Pi) to four decimal places: 3.1416 and the sine table in trigonometry. Centuries later, in 825 CE, the Arab mathematician, Mohammed Ibna Musa credited the value of Pi to the Indians, "This value has been given by the Hindus." And above all, his most spectacular contribution was the concept of zero without which modern computer technology would have been non-existent. Aryabhatt was a colossus in the field of mathematics.
Approximation of π
Aryabhata worked on the approximation for pi (π), and may have come to the conclusion that π is irrational. In the second part of the Aryabhatiyam (ganitapada 10), he writes:
"caturadhikam satamastagunam dvasastistatha sahasranam

ayutadvayaviskambhasyasanno vrttaparinahah."'

"Add four to 100, multiply by eight, and then add 62,000. By this rule the circumference of a circle with   a diameter of 20,000 can be approached."

This implies that the ratio of the circumference to the diameter is ((4 + 100) × 8 + 62000)/20000 = 62832/20000 = 3.1416, which is accurate to five significant figures.
It is speculated that Aryabhata used the word asanna (approaching), to mean that not only is this an approximation but that the value is incommensurable (or irrational). If this is correct, it is quite a sophisticated insight, because the irrationality of pi was proved in Europe only in 1761 by Lambert.

Great Indian Acharyas

ACHARYA SUSHRUT : FATHER OF PLASTIC SURGERY

FATHER OF PLASTIC SURGERY 

A genius who has been glowingly recognized in the annals of medical science. Born to sage Vishwamitra, Acharya Sushrut details the first ever surgery procedures in "Sushrut Samhita," a unique encyclopedia of surgery. He is venerated as the father of plastic surgery and the science of anesthesia. When surgery was in its infancy in Europe, Sushrut was performing Rhinoplasty (restoration of a damaged nose) and other challenging operations. In the "Sushrut Samhita," he prescribes treatment for twelve types of fractures and six types of dislocations. His details on human embryology are simply amazing. Sushrut used 125 types of surgical instruments including scalpels, lancets, needles, Cathers and rectal speculums; mostly designed from the jaws of animals and birds. He has also described a number of stitching methods; the use of horse's hair as thread and fibers of bark. In the "Sushrut Samhita," and fibers of bark. In the "Sushrut Samhita," he details 300 types of operations. The ancient Indians were the pioneers in amputation, caesarian and cranial surgeries. Acharya Sushrut was a giant in the arena of medical science.

Great Indian Acharyas

BHASKARACHARYA II : GENIUS IN ALGEBRA

BHASKARACHARYA II : GENIUS IN ALGEBRA
GENIUS IN ALGEBRA 
Born in the obscure village of Vijjadit (Jalgaon) in Maharastra, Bhaskaracharya' s work in Algebra, Arithmetic and Geometry catapulted him to fame and immortality. His renowned mathematical works called "Lilavati" and "Bijaganita" are considered to be unparalled and a memorial to his profound intelligence. Its translation in several languages of the world bear testimony to its eminence. In his treatise "Siddhant Shiromani" he writes on planetary positions, eclipses, cosmography, mathematical techniques and astronomical equipment. In the "Surya Siddhant" he makes a note on the force of gravity: "Objects fall on earth due to a force of attraction by the earth. Therefore, the earth, planets, constellations, moon, and sun are held in orbit due to this attraction." Bhaskaracharya was the first to discover gravity, 500 years before Sir Isaac Newton. He was the champion among mathematicians of ancient and medieval India. His works fired the imagination of Persian and European scholars, who through research on his works earned fame and popularity.

Great Indian Acharyas

Great Indian Acharyas : ACHARYA KANAD

FOUNDER OF ATOMIC THEORY 
It has been claimed that Kashyapa, later known as Kanada (Sanskrit:   also transliterated as Canada as well as other forms) was a Hindu sage and philosopher who founded the philosophical school of Vaisheshika.As the founder of "Vaisheshik Darshan"- one of six principal philosophies of India - Acharya Kanad was a genius in philosophy. He is believed to have been born in Prabhas Kshetra near Dwarika in Gujarat.He talked of Dvyanuka (bi-atomic molecule) and tryanuka (triatomic molecule). He was the pioneer expounder of realism, law of causation and the atomic theory. He has classified all the objects of creation into nine elements, namely: earth, water, light, wind, ether, time, space, mind and soul. He says, "Every object of creation is made of atoms which in turn connect with each other to form molecules." His statement ushered in the Atomic Theory for the first time ever in the world, nearly 2500 years before John Dalton. Kanad has also described the dimension and motion of atoms and their chemical reactions with each other. The eminent historian, T.N. Cole brook, has said, "Compared to the scientists of Europe, Kanad and other Indian scientists were the global masters of this field."
Kanada originated the concept of atom. An interesting story states that this theory occurred to him while he was walking with food in his hand. As he nibbled at the food in his hand, throwing away the small particles, it occurred to him that he could not divide the food into further parts and thus the idea of a matter which cannot be divided further came into existence. He called that indivisible matter as ' Anu ' .i.e. atom.
According to author Dilip M. Salwi, "if Kanada’s sutras are analysed, one would find that his atomic theory was far more advanced than those forwarded later by the Greek philosophers, Leucippus and Democritus."


Great Indian Acharyas

Great Indian Acharyas : ACHARYA PATANJALIFATHER OF YOGA

The Science of Yoga is one of several unique contributions of India to the world. It seeks to discover and realize the ultimate Reality through yogic practices. Acharya Patanjali, the founder, hailed from the district of Gonda (Ganara) in Uttar Pradesh. He prescribed the control of prana (life breath) as the means to control the body, mind and soul. This subsequently rewards one with good health and inner happiness. Acharya Patanjali's 84 yogic postures effectively enhance the efficiency of the respiratory, circulatory, nervous, digestive and endocrine systems and many other organs of the body. Yoga has eight limbs where Acharya Patanjali shows the attainment of the ultimate bliss of God in samadhi through the disciplines of: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan and dharna. The Science of Yoga has gained popularity because of its scientific approach and benefits. Yoga also holds the honored place as one of six philosophies in the Indian philosophical system. Acharya Patanjali will forever be remembered and revered as a pioneer in the science of self-discipline, happiness and self-realization.

Great Indian Acharyas : ACHARYA PATANJALI

NALANDA

NALANDA : "one of the first great universities in recorded history."

NALANDA (Hindi/Sanskrit/Pali: नालंदा) is the name of an ancient center of higher learning in Bihar, India. The site of Nalanda is located in the Indian state of Bihar, about 55 miles south east of Patna, and was a Buddhist center of learning from 427 to 1197 CE. It has been called "one of the first great universities in recorded history." Some buildings were constructed by the Mauryan emperor Ashoka the Great (i.e. Raja Asoka: 273–232 BCE) which is an indication of an early establishment of the Buddhist learning center Nalanda. The Gupta Empire also patronized some monasteries. According to historians, Nalanda flourished between the reign of the Gupta king Sakraditya (also known as Kumaragupta, reigned 415-55) and 1197 CE, supported by patronage from Buddhist emperors like Harsha as well as later emperors from the Pala Empire. The complex was built with red bricks and its ruins occupy an area of 14 hectares. At its peak, the university attracted scholars and students from as far away as China, Greece, and Persia. Nalanda was sacked by Turkic Muslim invaders under Bakhtiyar Khalji in 1193, a milestone in the decline of Buddhism in India. The great library of Nalanda University was so vast that it is reported to have burned for three months after the Mughals set fire to it, sacked and destroyed the monasteries, and drove the monks from the site. In 2006, Singapore, China, India, Japan, and other nations, announced a proposed plan to restore and revive the ancient site as Nalanda International University.

The library of Nalanda, known as Dharma Gunj (Mountain of Truth) or Dharmagañja (Treasury of Truth), was the most renowned repository of Buddhist knowledge in the world at the time. Its collection was said to comprise hundreds of thousands of volumes, so extensive that it burned for months when set aflame by Muslim invaders. The library had three main buildings as high as nine stories tall, Ratnasagara (Sea of Jewels), Ratnodadhi (Ocean of Jewels), and Ratnarañjaka (Delighter of Jewels).

NALANDA : "one of the first great universities in recorded history."

വായിക്കുക, അറിയുക നമ്മുടെ പൈതൃകം എന്തായിരുന്നു....?


ARYAN INVASION THEORY, THE MOST ABSURD MYTH STILL REMAINING IN THE INDIAN SOIL & TAUGHT IN SCHOOLS ! SHOULD WE CONTINUE TO TEACH THE MYTH CREATED BY THE BRITISH RULERS FOR RULING AND SUPPRESSING INDIANS FOR THEIR BENEFITS ?
Dear Teachers, Education Policy Makers and Intellectuals of India ! Should we teach the most absurd myth of Aryan invasion created by the foreign rulers, even today ?. Is it necessary for us to belittle and denigrate ourselves even after 60 years of independence ?. What we are aiming at when we say that we are the invaders ? what we gain when we teach that we are the murderers of Dravidians ? Which way we are going to be benefited when we say that we are two category people (Aryans & Dravidians)? When all these pseudo historical facts are clearly proved as nonsense and only a myth and nothing but ‘stories’ ! We in Indian Institute of Scientific Heritage are giving you the points to understand what was India and what the British ( and later Indian rulers) aimed at teaching this ‘pseudo history of Aryan invasion ’ to us and why we continue to teach even today in our schools!
What was India in olden days: Megasthenes, who visited the Maurya court at Pataliputra in the 4th century BC said “All Indians are free, and none of them is a slave… Indians neither invade other people, nor do other peoples invade India… They live happily, because of their simplicity and their frugality… since they esteem beauty, they practice everything that can beautify their appearance. Further, they respect alike virtue and truth….” In AD 1068 Andalusi an Arab writer wrote: “The Indians, among all nations, through many centuries and since antiquity , have been the source of wisdom, fairness and moderation. They are creators of sublime thought, universal fables, rare inventions and remarkable concepts….”
Bedi ezr Zenan recorded that “ Indians are innumerable, like grains of sand, free from all deceit and violence. They fear neither death nor life” Akbar’s friend, Abul Fazl, wrote “The Hindus are religious, affable, lovers of justice, given to retirement, able in business, admirers of truth, grateful and unbounded fidelity; and their soldiers know not what it is to fly from the field of battle”
In 1841 Mount Stuart Elphinstone, the first Governor of the Bombay Presidency, wrote “ no set of people among the Hindus are so depraved as the dregs of our great towns. The villagers are everywhere amiable, affectionate to their families, kind to their neighbors…. The Hindus are mild and gentle people… Their superiority in purity of manners is not flattering to our self esteem.”

Thomas Munro specifically mentioned thus: “If a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, a capacity to produce whatever can contribute to convenience of luxury; schools established in every village for teaching, reading, writing and arithmetic; the general practice of hospitality and charity among each other; and above all, a treatment of the female sex full of confidence, respect and delicacy, are among the signs which denote a civilized people then the Hindus are not inferior to the nations of Europe; and if civilization is to become an article of trade between England and India, I am convinced that England will gain by the import cargo”.
The words of French thinker Voltaire “We have shown how much we surpass the Indians in courage and wickedness and how inferior to them we are in wisdom. Our European nations have mutually destroyed themselves in this land where we only go in search of money, while the first Greeks traveled to the same land only to instruct themselves… I am convinced that every thing has come down to us from the banks of the Ganges, astronomy, astrology, metaphysics, etc.”
William Macintosh wrote: “All history points to India as the mother of science and art. This country was anciently so renowned for knowledge and wisdom that the philosophers of Greece did not disdain to travel thither for their improvement”
Friedrich Schlegel said in 1803 “ Everything without exception is of Indian origin… whether directly or indirectly all nations are originally nothing but Indian colonies… the oriental antiquity could, if we consented to deepen it, bring us back more safely towards the divine”
Thomas R Trautmann explained “ The study of Sanskrit and Indian antiquities would bring a second renaissance to the West , as the study of Greek learning had been the foundation of the first Renaissance”
Mark Twain Said thus: “ India, the land of dreams and romance and the country of hundred tongues of a thousand religion and two million gods, saddle of the human speech, mother of history, grand mother of legends, great grand mother of traditions, the land that all men desire to see and having seen once by even a glimpse could not give that glimpse for any shows of all the rest of the globe combines.
In 1901 a great historian wrote “… A century and half ago, when Bengal was much more wealthy than was Britain……”
This was the early India which was Bharath. The Muslims (first) for 6 centuries invaded, looted and crushed India and whatever possible they destroyed. Then the French, the Portuguese, the Dutch, the British….

and other Europeans, looted, exploited, cheated, destroyed and crushed everything which the Indians possessed, until 1947 August 14th Midnight. For justifying whatever they had done, the Aryan invasion theory helped them. Later the Indian rulers also followed the footsteps of the foreigners for remaining in power and for looting and cheating their own brethrens and sisters. The same pseudo theory helped them to create inferiority complex among Indians. The British and the Indian rulers had the same pathway and aim in their ruling operations ! Divide and rule, create inferiority complex, conversion of Hindus, maintaining the family rule for many generations……. Whatever ‘created’ by the British rulers for establishing, maintaining and protecting their rule and interest were copied as such by Indian rulers for the last sixty years . The explanations remain the same ! “ Rescuing and protecting India and Indians but the fact is divide and rule and be in power for ever”.
The glory of India attracted every one who was searching wealth from all over the world. For looting and exploiting Indian resources, for converting Indians to Christianity and for ruling India for ever, whatever has to be done that was done by the British rulers ! One among these, is the Aryan Invasion Theory! Let us analyze it !
Max Muller, the first among the great proponents of the Aryan Invasion theory said “ the whole human race required a gradual education before, in the fullness of time, it could be admitted to the truths of Christianity”… ( the humanity should be converted to Christianity !)
Max Muller wrote to this wife about the ‘mis translation’ of Rigveda “ this edition of mine and the translation of the Veda, will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of the souls in that country. It is the root of their religion (Hindu Dharma) and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years.” ( creating a vacuum in the mind of Hindus by misinterpreting the Vedas !)
The European historians and so called scholars gave a racial colour to Rig Veda and they declared the Aryans to be a “ race” and arbitrarily identified the Dasas and Dasyus, the words mentioned in Rig Veda as the “ Dravidians” a name which has never never appeared in any of the ancient Indian texts.
These ‘scholars’ said “..a great army of Aryans invaded from Central Asia…” .First, in 1843, they used the words ‘People of Aryan race’ then it was changed into “Indo Europeans” and then the words changed to “Indo

Germans” .. the words went on changing depending upon the need of the European ‘historians’
The shrewd Britishers utilized this ‘pseudo history’ to strengthen their rule in India. This theory was used to crush down the Indian’s pride on his culture and glory “ since India was no longer the source of Indian civilization” why should they be proude of their culture, that culture was brought by the Aryans who were the Invaders (like the English people) ! This imaginary story was repeated by everyone particularly the white skinned scholars whom the Indian respect, to make it the history !.
About the British rule, a leading Christian Missionary John Wilson said in 1858 “What has taken place since the commencement of the British rule in India is only a reunion, to a certain extent, of the members of the same great family” ( the family of Aryans invaded from Europe to India).
For declaring that the Europeans and Indians have got the ancestral relation as the decedents of the same race and repeatedly declaring that the Britishers have got all the great ancient relation to rule this country and also to convert this country into Christianity, all efforts were put for the strong British foundation in India. In 1929 Stanley Baldwin, gave a lecture in the House of Commons, in England : Ages and ages ago there sat, side by side, the ancestors of the English, Rajputs and Brahmins. Now, after ages…., the two branches of the great Aryan ancestry have again been brought together by providence… By establishing British rule in India, God said to the British, “I have again brought you and the Indians together after a long separation, not in order that you should lord over them, or that you should exploit them, but in order that you should recognize your kinship with them… it is your duty to raise them to their own level as quickly as possible and work together , brothers as you for the evolution of humanity (which means work for converting them to Christianity).
McCauley’s speech in British Parliament in 1835 “… I have traveled across the length and breadth of India and there I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values , people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation”(Means that they have to break every thing what was Indian for establishing the British rule)

The speech delivered by Richard Temple in 1883, for the members of Christian missionary society. “ India is a country which of all others we are bound to enlighten ( means to convert to Christianity) with eternal truth… but what is most important to you friends of missions, is this- that there is a large population of aborigines, a people who are outside caste…if they are attached, as they rapidly may be, to Christianity they will form a nucleus round which British power and influence may gather. Remember , too, that Hinduism, although it is dying , yet has force…and such tribes, if not converted to Christianity, may be perverted to Hinduism… You may be confident that the missions in India are doing a work which strengthens the imperial foundation of British power……”
The work of converting original India to British India ! In 1856, Robert Cardwell, the Bishop of Tirunelveli , for the first time gave the linguistic meaning for the term “ Dravida” in his book, comparative grammar of the Dravidian or south Indian family of languages. Till then there was nothing like Dravidian language in India. The dividing was done efficiently. Even in 21st century there are so many “Dravidian” language institutes and Universities in India based on the word “Dravida” which is nothing but the creation of Britishers for dividing us! Bishop said “the (Dravidian) language is naturally distinct from the “ that of the conquering race of the Aryans”.
The result ……! This could create the Dravidian movement in Tamil Nadu by E. V. Ramaswamy Naikar, known as Periyor. This could create lot of conflict in Indian society. Anti Hindi, Anti Sanskrit, Anti Ramayana, Anti Brahmin, …….agitations! The words tribes and advasis were thus originated for creating a permanent damage in Hinduism. Thus the division created by the English people got deepened after their leaving India, nurtured by our own politicians. In 1962, C. N. Annadurai even demanded for a separate “Dravida nadu”. The “great work of British” started fetching the result and fruits expected by them .
NOW LET US ANALYSE WHAT IS THE TRUTH AND TRUE HISTORY ?
There is no word like Dravida in any of the Vedas or Vedic literature. The British Scholar F. E. Pargiter has thus said. “ If the Aryans had entered Indian from the north west and had advanced eastward through the Punjab only as far as the Sarasvati or Yamuna when the Rigvedic hymns were composed, it is very surprising that the hymn arranges the rivers, not according to their progress, but reversely from the Ganges which they had hardly reached “Imam me gange yamune saraswati sutudri stoman sacata…” (Rigveda X. 75.05).
Strangely, one of the loudest European voices against the whole Aryan myth (at a later stages) was from none other than Max Muller, one of the chief

creators of the myth! In 1888, forty years after he had promoted the concept of an Aryan race, he flatly denied having even spoken of an Aryan race: “I have declared again and again that if I say Aryans, I mean neither blood nor bones nor hair nor skull; I mean simple those who speak an Aryan language” Two years later, he even disown the short chronology he himself had arbitrarily fixed for Indian scriptures. In a famous declaration of 1890, he said “ whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000BC, no power on earth will ever determine…”.
Finally in his autobiography published after his death in 1900 the astonishing statement “As to the actual date of the Veda… If we were to place it at 5000 BC, I doubt whether anybody could refute such a date, while if we go back beyond the Veda, and come to measure the time required for the formation of Sanskrit… I doubt whether even 5000 years would suffice for that.” It is pity that the so called Indian scholars were/are no longer listening to him and preferred to go along with the rash theories of his younger days.
The word Dravida had purely a geographical (not racial) orientation . It, in a different way, first appears in inscriptions about 2nd Century BC as dramira, later changed to dramila or dramida which was simply synonymous with Tamila. Formerly the Pancha dravida desa includes Maharashtra and Gujarat also.
The so called mythical Aryan, first spotted in ancient India through the distorted reading and misinterpretation of Vedas, explained originated from the banks of Indus and Sarawati River , started shifting its origin. See even the base of the myth is shifted continuously ! Somebody said the Aryans originated from the Plateau of Central Asia ! Later it was said it can be somewhere Germany ! Again shifted to Upper Central Asia ! Later diverted to Iran ! Some scholars started declaring that it can be Scandinavia ! Then claim has gone to Switzerland ! It was claimed later as originated from Germany , very precisely Central and Western Germany ! Thus the origin of the “Aryans” shifted continuously in the “Aryan Invasion story”,. Even though world over discarded this myth, Indian intellectuals are still discussing the same ! ( Let us pray after this continuous shift of the origin of Aryans, if it finally reaches to India as the base of Aryans, then the problem is solved, except the wasted time and energy)
Surprisingly on a later state it was so told that “ the Indians came to excluded from the Aryan concept to which they had supplied the name”. That means the European historians said that there are no Aryans in India at all ! Neither came here as invaders, nor present originally ! This was due to the claim made for the ‘Aryan greatness’ which can be attributed only for the white skinned (Europeans). Once the Europe got the feeling of the monstrous Nazism from Hitler during world war II. Everyone stopped talking about the so called Aryan Race.

Trautmann wrote about this “ The racial theory …and concept of race does nothing to illuminate our understanding of the ancient sources of Indian history and , on the contrary has only served to corrupt our reading ( understanding) of them” (Indians)
Julian Huxley in 1939, wrote “ what these men have written on the subject has been cast by historians into the limbo of discarded and discredited theories”. They got fully rejected from everywhere.
Now the Webster dictionary published in 1980 gives the meaning “ Aryan has no validity as an ethnological term”
The French archeologist Salomon Reinach, writing in 1892 said thus “To speak of an Aryan race of three thousand years ago is to put forward a gratuitous hypothesis; but to speak of it as if it still existed today is quite simply absurd”
A great German Scholar Moritz Winterniz “We cannot explain the development of the whole of this great Sanskrit literature if assume as late a date as round about 1200 BC or 1500BC” So nothing like the ‘invasion’ has taken place
Jonathan Mark Kenoyer a US archaeologist who has worked on Indus cities for over twenty years, referred to the so called theory was because of the “ uncritical and inaccurate reading of the Vedic texts by some scholars”
Swamy Dayananda Saraswati’s words are very clear “ In none of the Sanskrit or history textbooks has it been stated that the Aryans came from Iran, vanquished the aborigines… and became rulers.” The word Arya is the moral and inner qualities, Aryavartha the home of scholars in the original sense of Vedic Indian.
Swamy Vivekananda remarked scornfully in a lecture in USA. “ And what your European Pundit say about the Aryans swooping down from some foreign land snatching away the land of aborigines and settling in India by exterminating them , is all pure nonsense, foolish talk. Strange that our Indian scholars too say ‘Amen’ to them. And all these monstrous are being taught to our boys”
Swamy Vivekananda : “According to some of the European scholars the ‘Aryans came from Central Tibet, some say from Central Asia, some say Aryans lived in Swiss lakes and I should not be sorry if they had been all drowned these theory and all….As the truth of these theories, there is not one word in our scriptures not one, to prove that the Aryan even came from anywhere outside

India, and in ancient India was included Afghanistan. There it ends…the whole of India is Aryan, nothing else.”
Maharshi Aurobindo said thus: “In India…we are eady to accept all European theories, the theory of an Aryan colonization of a Dravidian India, the theory of Nature worship..of the Vedic Rishies…as if these hazardous speculations were on a par in authority and certainty with the law of gravitation and the theory of evolution.”
B. R. Ambedkar :..”The Aryan invasion theory is not allowed to evolve out of facts. On the contrary, the theory is preconceived and facts are selected to prove it. It falls to the ground at every point. The Vedas do not know any such race as the Aryan race. There is no evidence in the Vedas of any invasion of India by the Aryan race and its having conquered. The Dasas and Dasyus supposed to be the natives of India. There is no evidence to show that the distinction between Aryans, Dasas ad Dasyus was a racial distinction . The Vedas do not support the contention that the Aryas were different in colour from the Dasas and Dasyus….”
Rigveda itself has made it clear that the wars between Aryans and Dasyus were battles between the powers of light and darkness, that the word Arya was plainly used in the Veda to describe not a racial group but a quality of being, a noble culture, a readiness to fight for truth. The fight between dharma and adharma, the good and evil,…..
The carbon dating technique experiments and results available now give ample proof to disprove anything and everything connected with the myth of invasion. Absolutely nothing like the so called migration has ever taken place anywhere in India. The scientific and technological products like glass, ceramics, metals, alloys, civil engineering structures, and millions of such things give solid proof that INDIANS ARE INDIANS AND ALL ARYANS ARE INDIANS FOR EVER.
The genetically based studies have given ample proof that there is nothing like shifting of any race from anywhere to this continent.
Prof. S.P. Gupta says that “ there was neither an Aryan race nor a Dravidian Race. The conept of ‘race’ itself is a myth”
The manthras in India will tell you the more important facts
Ayodhya mathura maaya kaasi kanchi avanthika puri dwaravati chaiva saptahaithe mokshadaayaka ( seven cities of ancient India right from northAyodhya to Kanchi in Tamail nadu

Gange cha yamune chaiva godavari sathadruthi narmade sindhi kaveri….the seven rivers from all over India.
Himalayam samarabhya yavath indi sarovaram tham deva nirmitham desam hindusthanam prachakshathe: From Himalaya to Indian ocean the land created by god is known as Hindustanam.
In Ramayana, Sri Rama traveled all the way from north India to southern most tip of India. In Mahabharatha, Pandavas traveled from Hastinapura to Kerala.
So many astronomical evidences dates back the history of Vedas to 5000 – 8000 BC, based on the calculation of position of the Sun .
The myth is still taught in India as history. The reason for sustaining this theory in India is that Indians adopted the old colonial framework without any change. Our own new masters followed the same system of divide and rule on the linguistic, regional, religious and caste lines. For this purpose the Aryan invasion theory is being fully utilized, even today with the support of the intellectuals and politically motivated historians.
Dear Teachers, and Education policy makers and intellectuals of India ! Should we teach the most absurd myth of Aryan invasion created by the foreign rulers, even today ?. Is it necessary for us to belittle and denigrate ourselves even after 60 years of independence ?. What we are aiming at when we say that we are the invaders ? what we gain when we teach that we are the murderers of Dravidians ? Which way we are going to be benefited when we say that we are two category people ? when all these pseudo historical facts are clearly proved as nonsense and only a myth.
We have suffered a lot due to anti Hindi, anti Sanskrit and anti Indian agitation ! We have suffered a lot by denigrating our own culture ! We have suffered a lot due to minority and majority classification of the Indians having the same blood ! We have suffered a lot due to the children of the soil slogan ! Those politicians who created all these problems are in the helm of affairs in many states in India ! Unfortunately we have learned only negatives from the history and not the positives ! Divide and rule policy is being practiced even today ! Caste, religion, language,….are returning for dividing us from within!
INDIAN INSTITUTE OF SCIENTIFIC HERITAGE www.iish.org

സി.വി. രാമൻപിള്ള


സി.വി. രാമൻപിള്ള
ചരിത്രാഖ്യായികൾക്ക് പേരുകേട്ട ആദ്യത്തെ മലയാള നോവലിസ്റ്റുകളിൽ പ്രമുഖൻ. 1858 മെയ് 19-ന് (1033 ഇടവം 7)തിരുവനന്തപുരത്ത് കോച്ചുകണ്ണച്ചാർ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആണ് തറവാട്. അച്ഛൻ പനവിളാകത്ത് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള. അമ്മ പാർവതിപ്പിള്ള. തിരുവിതാംകൂർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജോലിക്കാരായിരുന്നു അച്ഛനുമമ്മയും. സി. വിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകിയത് രാജാകേശവദാസന്റെ ദൗഹിത്രീപുത്രനായ നങ്കക്കോയിക്കൽ കേശവൻതമ്പിയായിരുന്നു.1881-ൽ ബി.എ പാസായി. ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ വിവാഹബന്ധം വിജയകരമായിരുന്നില്ല. നാട് വിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി. ഈ യാത്ര അദ്ദേഹത്തിന് പ്രമുഖ രാജസ്ഥാനങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു .1887- ൽ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി.ഭാര്യ പാരുന്താനി കിഴക്കെ വീട്ടിൽ ഭാഗീരഥിയമ്മ. ഇവർ 1904-ൽ മരിച്ചു. പിന്നീട് അവരുടെ മൂത്തസഹോദരി ജാനകി അമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. കേരള പേട്രിയറ്റ് എന്നൊരു പത്രം കുറച്ചു കാലം നടത്തിയിരുന്നു.ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് നിയമപഠനത്തിന് ലോ കോളേജിൽ ചേർന്നു. അതും പ്ലീഡർ പരീക്ഷയും ഒന്നും പൂത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹൈക്കോടതിയിൽ ശിരസ്തദാറായി ഉയരുകയും പിന്നീട് 1905-ൽ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്സിൽ സൂപ്രണ്ടായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു.1918-ൽ സി.വി.തിരുവിതാംകൂർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷനായി.പരീക്ഷാ ബോർഡ് മെമ്പറായി കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്തു. മലയാളിസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.മലയാളി,മിതഭാഷി, വഞ്ചിരാജ് എന്നീ പത്രികകളു പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചു.ജന്മി-കുടിയാൻ പ്രശ്നം, വിവാഹ ബിൽ എന്നിവയെപ്പരി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളീ മെമ്മോറിയലിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബുദ്ധികളിലൊന്ന് സി.വിയുടേതായിരുന്നു. 1922 മാർച്ച് 21-ന് അന്തരിച്ചു.ഇദ്ദേഹം കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.


ഉള്ളടക്കം
 • 1 സി.വി. യുടെ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ
 • 2 കൃതികൾ
  • 2.1 ചരിത്രനോവലുകൾ
  • 2.2 സാമൂഹ്യനോവൽ
  • 2.3 ഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ (പ്രഹസനങ്ങൾ)
  • 2.4 ലേഖനപരമ്പര
  • 2.5 അപൂർണ്ണ കൃതികൾ
 • 3 അവലംബം 
 •  സി.വി. യുടെ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ
സി.വി. യുടെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ധർമ്മരാജാ, രാമരാജ ബഹദൂർ എന്നീ നോവലുകളെ ചേർത്ത് സി.വി.യുടെ ചരിത്രാഖ്യായികകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മലയാളത്തിലെത്തന്നെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രാഖ്യായികയാണ്‌. അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാകുന്നതാണ്‌ 1891-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി 1913-ൽ എഴുതിയ ധർമ്മരാജായിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായതിനു ശേഷമുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 1918-ൽ എഴുതിയ രാമരാജബഹദൂറിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കഥ തുടരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം.
 കൃതികൾ
 ചരിത്രനോവലുകൾ
 • മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (1891)
 • ധർമ്മരാജാ (1913)
 • രാമരാജ ബഹദൂർ (1918)
പ്രസ്തുത നോവലുകളെ ചരിത്രാഖ്യായിക(Historical Narrative), കാല്പനിക ചരിത്രാഖ്യായിക(Historical Romance), ആഖ്യായിക(Narrative) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചു കാണാറുണ്ട്.
 സാമൂഹ്യനോവൽ
 • പ്രേമാമൃതം (1917)
 ഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ (പ്രഹസനങ്ങൾ)
 • ചന്ദ്രമുഖീവിലാസം (1884, അപ്രകാശിതം‍)
 • മത്തവിലാസം (അപ്രകാശിതം)
 • കുറുപ്പില്ലാക്കളരി (1909)
 • തെന്തനാംകോട്ട് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ (1914)
 • ഡോക്ടർക്കു കിട്ടിയ മിച്ചം (1916)
 • പണ്ടത്തെ പാച്ചൻ (1918)
 • കൈമളശ്ശൻറെ കടശ്ശിക്കളി (1915)
 • ചെറതേൻ കൊളംബസ് (1917)
 • പാപിചെല്ലണടം പാതാളം (1919)
 • കുറുപ്പിൻറെ തിരിപ്പ് (1920)
 • ബട്ട്ലർ പപ്പൻ ‍(1921)
 ലേഖനപരമ്പര
വിദേശീയ മേധാവിത്വം (1922)
അപൂർണ്ണ കൃതികൾ
 • ദിഷ്ടദംഷ്ട്രം (നോവൽ)
 • പ്രേമാരിഷ്ടം(ആത്മകഥ)


സി.വി. രാമൻപിള്ള :
അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60-ം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്‌‌ എടുത്ത ചിത്രം

2011, ഫെബ്രുവരി 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കേരളം...മലയാളം..

കേരളം...മലയാളം..

          മലയാളം എന്ന വാക്ക് ആരംഭത്തിൽ ദേശനാമം മാത്രമായിരുന്നു; മലയാളനാട്ടിലെ ഭാഷ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്‌ നാം മലയാളഭാഷ എന്ന് പറയാറുള്ളത്; ദേശത്തിന്‌ മലയാളം എന്നും .ഭാഷക്ക് മലയാണ്മ അല്ലെങ്കിൽ മലയായ്‌മ എന്നും ഒരു വിവേചനമുണ്ടായിരുന്നത് ക്രമേണനഷ്ടമായി.ആധുനിക മലയാളത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ്‌ ദേശനാമംതന്നെ ഭാഷക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.അതിനാൽ ഇപ്പോൾ മലയാണ്മ എന്നതിനു പഴയ മലയാളഭാഷ എന്നുകൂടി ചിലർ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്.മലയാളദേശത്തിന്റെ വിസ്താരവും വിഭാഗങ്ങളും പല കാലത്തും പലവിധമായിരുന്നു.തിരുവിതാംകൂർ,കൊച്ചി,മലബാർ ജില്ല ഇത്രയും കൂടിയ ഭൂഖണ്ഡ്ത്തിനാണ്‌ ഇപ്പോൾ ഇപ്പേർ. നാട്ടുകാരായ തമിഴർ പാണ്ടിക്കും മധുരക്കും പടിഞ്ഞാറു കിടക്കുന്ന മലം പ്രദേശത്തിന്‌ ‘മലനാട്’ എന്നു പേർ പറഞ്ഞുവന്നു.പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന പർവ്വതപംങ്ങ്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള ഭൂമിയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം . ആര്യാവർത്തത്തിൽനിന്നുതെക്കോട്ടു കടന്നുവന്നവർ ഈ ഭൂമിക്കു് ‘കേരളം’എന്ന് സംജ്ഞചെയ്തു.കേരം എന്നു പറയുന്ന നാളീകേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ ധാരാളതയെ ഈ പേർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അതിർത്തികൾ “കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗോകർണ്ണപര്യന്തം” എന്നാണ്‌ വച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരാണസിദ്ധിപ്രകാരം സംസ്കൃതത്തിൽ ഈ ദേശത്തെ “ഭാർഗ്ഗവക്ഷേത്രം” എന്നും വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട്. മറുദേശങ്ങളിൽനിനു കച്ചവടത്തിനു വന്ന അറബി മുതലായ വിദേശിയർ അറബിക്കടലിന്റെ കരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കു പൊതുവേ ‘മലബാർ’അല്ലെങ്കിൽ ‘മലിബാർ’ എന്നു പേർ പറഞ്ഞുവന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള വ്യാപ്തിയുടെ നിശ്ചയം ഇല്ല. യൂറോപ്പുദേശക്കാർ തമിഴ്ഭാഷക്കുകൂടി മലബാർ എന്ന പേർ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. തമിഴകം എന്നതിനെ ‘ദിമിലികെ’ എന്നാക്കി ഗ്രീക്കുകാർ ഈ നാട്ടിനു പേർ കൊടുത്തിരുന്നു.
“തൊല്കാപ്പിയം” എന്ന തമിഴ്ഗ്രന്ഥപ്രകാരം സംസ്കൃതത്തിൽ ‘കേരളം“ എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്ന ’ചേര‘രാജ്യത്തിനു,1.വേണാട്,2.പൂഴിനാട്,3.കർക്കാനാട്,4.ചിതനാട്,5.കുട്ടനാട്,6.കുടനാട്,7.മലയാനാട്..എന്നു ഏഴു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ കുട്ടനാട് എന്ന പേർ മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ചില താലൂക്കുകൾക്കു ഇന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ”വേണാട്“ എന്നത് ആദികാലത്ത് ഇടവാമുതൽ തെക്കോട്ട്മാത്രം വ്യാപിച്ചിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേർ ആയിരുന്നു. ഏറെകുറെ ചേര രാജ്യത്തിനുതന്നെ ആണു തമിഴിലെ അർവ്വാചീനഗ്രന്ഥ്കാരന്മാർ ’മലെനാട്‘ അല്ലെങ്കിൽ ’മലെമണ്ഡലം” എന്നു പേരിട്ടത്.ഒരുകാലത്ത് സേലം,കോയം പുത്തൂർ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടുജില്ലകളും ചേരരാജക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു.
മലെനാടായ മലയാളത്തിലെ ആദിമനിവാസികൾ തമിഴരും അവരുടെ ഭാഷ തമിഴും ആയിരുന്നു.എന്നാൽ എല്ലാകാലത്തും ഗ്രന്ഥഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വരമൊഴി,നാടോടിഭ്യാഷ അല്ലെങ്കിൽ വായ്മൊഴി എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം എല്ലാ ജീവിതഭാഷകളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഈ തമിഴിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥ്ഭാഷയ്ക്ക് “ചെന്തമിഴ്” എന്നും നാടോടിഭാഷയ്ക്ക് “കൊടുംതമിഴെന്നും” ആണ്‌ തമിഴ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പലവക കൊടുംതമിഴുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നാണ്‌ നമ്മുടെ മലയാളമായി തീർന്നത്.ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ സംസ്കൃതതിന്റെ മണിയം പലതും മലയാളഭാഷയിൽ കയറി ഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അസ്തിവാരവും മേല്പ്പുരയും ഇന്നും തമിഴ് പ്രതിഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്‌. വിശേഷവിധികളൊനും ഉള്ളിലേക്കു തട്ടിയിട്ടില്ല.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രാഗ്‌രൂപം കൊടുംതമിഴാണെന്നുപറഞ്ഞല്ലോ.ചെന്തമിഴ്തന്നെ ഏതുഭാഷാകുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെനു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. തമിഴ് ‘ദ്രാവിഡം’ എന്നൊരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തിൽ ഉൾപെട്ടഭാഷയാണ്‌.ആകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.
1.കർണ്ണാടകം. 2.തമിഴ്,മലയാളം.3.തുളു, കൊടക്, തോഡാ, കോഡാ. 4. കുറുക്, മാൽട്ടോ. 5. ഗോണ്ഡി, ഗോണ്ഡ(കൂയി). 6 തെലുങ്ക്. 7.ബ്രാഹൂയി.