എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, ഒക്‌ടോബർ 2, ഞായറാഴ്‌ച

അട (കവിത)

അട....

അടയിടയിലൊരടയിലൊരടയിരിക്കും..
അടയായിരുന്നില്ലയിന്നീയടതാനൊരടയും
അടചവക്കാതിരിന്നോരടതന്നിടയിലിറങ്ങും
അടവച്ചോരടതനാരംഭം അടതന്നല്ലയോരട


അടയുമുടലടയും ആർക്കുമേതില്ലൊരിലയടയും
മധുരമാമമടയുമൊരുടലിടയുമടയാ കൺ‌കളും
ഇടവിടാമിടയുമാറിടവുമതുമൊരടയുമെങ്കിലും
രുചിപ്പതില്ലൊരീയടതന്നുടയുമധുവിടയുംഅടതന്നെ

......................................................................................... 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: