എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, ഒക്‌ടോബർ 12, ബുധനാഴ്‌ച

ഉജ്ജയിനിയിലെ കലാകാരൻ (കവിത) വരകളിലൂടേ, വർണ്ണങ്ങളിലൂടേ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് സമർപ്പണം....

ഉജ്ജയിനിയിലെ കലാകാരൻ.
---------------------------------

ഉജ്ജയിനിയിലെ പ്രിയ കലാകാരാ
ആരായിരുന്നു നീയെനിക്ക് ഇന്നലേകളിൽ
നൂൽ പാടിനോളം പരിചിതർ ആയിരുന്നില്ല
കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പരിചയം ഭാവിച്ചവർ
ഞാൻ നിന്റെ കാല്ക്കൽ പ്രണമിച്ചത് നീതന്നെ,
ഞാൻ എന്നതിരിച്ചറിവിൽ ആയിരുന്നു
നിന്റെ വരകളിൽ വർണ്ണങ്ങളിൽ
അഭൗമമാമൊരു വിസ്മയം കാണ്മു ഞാൻ
എങ്ങുനിന്നോ എന്നെ തിരയുമൊരു
വേണുസ്വാനവും ഓഴുകിയെത്തുകയാണ്‌
കരാംഗുലികളിൽ കാഴ്ച്ചകൾ ഒരുക്കുന്നു
മുളംതണ്ടാൽ സപ്തസ്വരങ്ങളും വിരിയിക്കുന്നു
ഏതുവക്കാൽ ചൊല്ലണം ഞാൻ
നന്ദി, ഏതുവാക്കാൽ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെ
കാണും തോറും അവാച്യമാകുന്നു ചിത്രലേഖം
അറിയും തോറും വിസ്മയവുമാകുന്നു നീയും
നിഗൂഢമാം പ്രണയം വിളിക്കുന്നുവോ നിൻ,
പരിലേഖങ്ങളെല്ലാം ആ കാല്പാടുകളെഴുതുന്നു
ഇനിയും ഉയർന്നുണരട്ടെ കല്പ്പനകളുടെ,
രജതമേഘങ്ങളിൽ വിരിയും വർണ്ണവിതാനങ്ങൾ
മേമ്പൊടിയുണർത്താൻ നിൻശ്വാസമൊഴുകും
ഈറത്തണ്ടിലീണം മൂളും നാദമയൂഖങ്ങളും....
പ്രണമിക്കുന്നു ഞാനാ ഈശ്വരസാധനകളേ
പ്രണമിക്കുന്നു വിശ്വനാഭിതൻ ഓംകാരത്തെ.....
-----------------------------------------------------

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ