എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, ഒക്‌ടോബർ 2, ഞായറാഴ്‌ച

വേദന (കവിത)

വേദന.......

നിനക്കും എനിക്കുമിടയിലെത്രദൂരം
കടൽ പരപ്പോളം ചിലപ്പോൾ
ചിലപ്പോൾ നൂലിഴയോളം...
മരുന്നു മണക്കുന്ന വരണ്ട
കാറ്റിനുമപ്പുറം നിന്നിലെ മൗനം വികൃതമാകുന്നു
തിളക്കമറ്റ കണ്ണുകളിൽ വരും ദീനത....
ഉദരം ചൂഴ്ന്നിറങ്ങും ദണ്ഡനം നിൻ വിശപ്പാകുന്നു
മദം പൂണ്ടൊളിച്ച നിൻ നിറകൂന്തളം
തരിശായൊരു വടുവൊഴിയാതലയോട്ടിമാത്രം
ഒട്ടിയ കവിളുകളിൽ കറുത്തുണങ്ങിയ
ലവണരസം എന്നിലെ അഗ്നിയായിറങ്ങുന്നു
വേദനയുണങ്ങാത്ത രാവുകളൊഴിയാനിനി,
നിനക്കു കേഴാനൊരു മൃത്യുപോലും ബാക്കിയില്ല....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ