എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

NALANDA

NALANDA : "one of the first great universities in recorded history."

NALANDA (Hindi/Sanskrit/Pali: नालंदा) is the name of an ancient center of higher learning in Bihar, India. The site of Nalanda is located in the Indian state of Bihar, about 55 miles south east of Patna, and was a Buddhist center of learning from 427 to 1197 CE. It has been called "one of the first great universities in recorded history." Some buildings were constructed by the Mauryan emperor Ashoka the Great (i.e. Raja Asoka: 273–232 BCE) which is an indication of an early establishment of the Buddhist learning center Nalanda. The Gupta Empire also patronized some monasteries. According to historians, Nalanda flourished between the reign of the Gupta king Sakraditya (also known as Kumaragupta, reigned 415-55) and 1197 CE, supported by patronage from Buddhist emperors like Harsha as well as later emperors from the Pala Empire. The complex was built with red bricks and its ruins occupy an area of 14 hectares. At its peak, the university attracted scholars and students from as far away as China, Greece, and Persia. Nalanda was sacked by Turkic Muslim invaders under Bakhtiyar Khalji in 1193, a milestone in the decline of Buddhism in India. The great library of Nalanda University was so vast that it is reported to have burned for three months after the Mughals set fire to it, sacked and destroyed the monasteries, and drove the monks from the site. In 2006, Singapore, China, India, Japan, and other nations, announced a proposed plan to restore and revive the ancient site as Nalanda International University.

The library of Nalanda, known as Dharma Gunj (Mountain of Truth) or Dharmagañja (Treasury of Truth), was the most renowned repository of Buddhist knowledge in the world at the time. Its collection was said to comprise hundreds of thousands of volumes, so extensive that it burned for months when set aflame by Muslim invaders. The library had three main buildings as high as nine stories tall, Ratnasagara (Sea of Jewels), Ratnodadhi (Ocean of Jewels), and Ratnarañjaka (Delighter of Jewels).

NALANDA : "one of the first great universities in recorded history."

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ