എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

Great Indian Acharyas

BHASKARACHARYA II : GENIUS IN ALGEBRA

BHASKARACHARYA II : GENIUS IN ALGEBRA
GENIUS IN ALGEBRA 
Born in the obscure village of Vijjadit (Jalgaon) in Maharastra, Bhaskaracharya' s work in Algebra, Arithmetic and Geometry catapulted him to fame and immortality. His renowned mathematical works called "Lilavati" and "Bijaganita" are considered to be unparalled and a memorial to his profound intelligence. Its translation in several languages of the world bear testimony to its eminence. In his treatise "Siddhant Shiromani" he writes on planetary positions, eclipses, cosmography, mathematical techniques and astronomical equipment. In the "Surya Siddhant" he makes a note on the force of gravity: "Objects fall on earth due to a force of attraction by the earth. Therefore, the earth, planets, constellations, moon, and sun are held in orbit due to this attraction." Bhaskaracharya was the first to discover gravity, 500 years before Sir Isaac Newton. He was the champion among mathematicians of ancient and medieval India. His works fired the imagination of Persian and European scholars, who through research on his works earned fame and popularity.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ