എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

വായിക്കുക, അറിയുക നമ്മുടെ പൈതൃകം എന്തായിരുന്നു....?


ARYAN INVASION THEORY, THE MOST ABSURD MYTH STILL REMAINING IN THE INDIAN SOIL & TAUGHT IN SCHOOLS ! SHOULD WE CONTINUE TO TEACH THE MYTH CREATED BY THE BRITISH RULERS FOR RULING AND SUPPRESSING INDIANS FOR THEIR BENEFITS ?
Dear Teachers, Education Policy Makers and Intellectuals of India ! Should we teach the most absurd myth of Aryan invasion created by the foreign rulers, even today ?. Is it necessary for us to belittle and denigrate ourselves even after 60 years of independence ?. What we are aiming at when we say that we are the invaders ? what we gain when we teach that we are the murderers of Dravidians ? Which way we are going to be benefited when we say that we are two category people (Aryans & Dravidians)? When all these pseudo historical facts are clearly proved as nonsense and only a myth and nothing but ‘stories’ ! We in Indian Institute of Scientific Heritage are giving you the points to understand what was India and what the British ( and later Indian rulers) aimed at teaching this ‘pseudo history of Aryan invasion ’ to us and why we continue to teach even today in our schools!
What was India in olden days: Megasthenes, who visited the Maurya court at Pataliputra in the 4th century BC said “All Indians are free, and none of them is a slave… Indians neither invade other people, nor do other peoples invade India… They live happily, because of their simplicity and their frugality… since they esteem beauty, they practice everything that can beautify their appearance. Further, they respect alike virtue and truth….” In AD 1068 Andalusi an Arab writer wrote: “The Indians, among all nations, through many centuries and since antiquity , have been the source of wisdom, fairness and moderation. They are creators of sublime thought, universal fables, rare inventions and remarkable concepts….”
Bedi ezr Zenan recorded that “ Indians are innumerable, like grains of sand, free from all deceit and violence. They fear neither death nor life” Akbar’s friend, Abul Fazl, wrote “The Hindus are religious, affable, lovers of justice, given to retirement, able in business, admirers of truth, grateful and unbounded fidelity; and their soldiers know not what it is to fly from the field of battle”
In 1841 Mount Stuart Elphinstone, the first Governor of the Bombay Presidency, wrote “ no set of people among the Hindus are so depraved as the dregs of our great towns. The villagers are everywhere amiable, affectionate to their families, kind to their neighbors…. The Hindus are mild and gentle people… Their superiority in purity of manners is not flattering to our self esteem.”

Thomas Munro specifically mentioned thus: “If a good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, a capacity to produce whatever can contribute to convenience of luxury; schools established in every village for teaching, reading, writing and arithmetic; the general practice of hospitality and charity among each other; and above all, a treatment of the female sex full of confidence, respect and delicacy, are among the signs which denote a civilized people then the Hindus are not inferior to the nations of Europe; and if civilization is to become an article of trade between England and India, I am convinced that England will gain by the import cargo”.
The words of French thinker Voltaire “We have shown how much we surpass the Indians in courage and wickedness and how inferior to them we are in wisdom. Our European nations have mutually destroyed themselves in this land where we only go in search of money, while the first Greeks traveled to the same land only to instruct themselves… I am convinced that every thing has come down to us from the banks of the Ganges, astronomy, astrology, metaphysics, etc.”
William Macintosh wrote: “All history points to India as the mother of science and art. This country was anciently so renowned for knowledge and wisdom that the philosophers of Greece did not disdain to travel thither for their improvement”
Friedrich Schlegel said in 1803 “ Everything without exception is of Indian origin… whether directly or indirectly all nations are originally nothing but Indian colonies… the oriental antiquity could, if we consented to deepen it, bring us back more safely towards the divine”
Thomas R Trautmann explained “ The study of Sanskrit and Indian antiquities would bring a second renaissance to the West , as the study of Greek learning had been the foundation of the first Renaissance”
Mark Twain Said thus: “ India, the land of dreams and romance and the country of hundred tongues of a thousand religion and two million gods, saddle of the human speech, mother of history, grand mother of legends, great grand mother of traditions, the land that all men desire to see and having seen once by even a glimpse could not give that glimpse for any shows of all the rest of the globe combines.
In 1901 a great historian wrote “… A century and half ago, when Bengal was much more wealthy than was Britain……”
This was the early India which was Bharath. The Muslims (first) for 6 centuries invaded, looted and crushed India and whatever possible they destroyed. Then the French, the Portuguese, the Dutch, the British….

and other Europeans, looted, exploited, cheated, destroyed and crushed everything which the Indians possessed, until 1947 August 14th Midnight. For justifying whatever they had done, the Aryan invasion theory helped them. Later the Indian rulers also followed the footsteps of the foreigners for remaining in power and for looting and cheating their own brethrens and sisters. The same pseudo theory helped them to create inferiority complex among Indians. The British and the Indian rulers had the same pathway and aim in their ruling operations ! Divide and rule, create inferiority complex, conversion of Hindus, maintaining the family rule for many generations……. Whatever ‘created’ by the British rulers for establishing, maintaining and protecting their rule and interest were copied as such by Indian rulers for the last sixty years . The explanations remain the same ! “ Rescuing and protecting India and Indians but the fact is divide and rule and be in power for ever”.
The glory of India attracted every one who was searching wealth from all over the world. For looting and exploiting Indian resources, for converting Indians to Christianity and for ruling India for ever, whatever has to be done that was done by the British rulers ! One among these, is the Aryan Invasion Theory! Let us analyze it !
Max Muller, the first among the great proponents of the Aryan Invasion theory said “ the whole human race required a gradual education before, in the fullness of time, it could be admitted to the truths of Christianity”… ( the humanity should be converted to Christianity !)
Max Muller wrote to this wife about the ‘mis translation’ of Rigveda “ this edition of mine and the translation of the Veda, will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of the souls in that country. It is the root of their religion (Hindu Dharma) and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years.” ( creating a vacuum in the mind of Hindus by misinterpreting the Vedas !)
The European historians and so called scholars gave a racial colour to Rig Veda and they declared the Aryans to be a “ race” and arbitrarily identified the Dasas and Dasyus, the words mentioned in Rig Veda as the “ Dravidians” a name which has never never appeared in any of the ancient Indian texts.
These ‘scholars’ said “..a great army of Aryans invaded from Central Asia…” .First, in 1843, they used the words ‘People of Aryan race’ then it was changed into “Indo Europeans” and then the words changed to “Indo

Germans” .. the words went on changing depending upon the need of the European ‘historians’
The shrewd Britishers utilized this ‘pseudo history’ to strengthen their rule in India. This theory was used to crush down the Indian’s pride on his culture and glory “ since India was no longer the source of Indian civilization” why should they be proude of their culture, that culture was brought by the Aryans who were the Invaders (like the English people) ! This imaginary story was repeated by everyone particularly the white skinned scholars whom the Indian respect, to make it the history !.
About the British rule, a leading Christian Missionary John Wilson said in 1858 “What has taken place since the commencement of the British rule in India is only a reunion, to a certain extent, of the members of the same great family” ( the family of Aryans invaded from Europe to India).
For declaring that the Europeans and Indians have got the ancestral relation as the decedents of the same race and repeatedly declaring that the Britishers have got all the great ancient relation to rule this country and also to convert this country into Christianity, all efforts were put for the strong British foundation in India. In 1929 Stanley Baldwin, gave a lecture in the House of Commons, in England : Ages and ages ago there sat, side by side, the ancestors of the English, Rajputs and Brahmins. Now, after ages…., the two branches of the great Aryan ancestry have again been brought together by providence… By establishing British rule in India, God said to the British, “I have again brought you and the Indians together after a long separation, not in order that you should lord over them, or that you should exploit them, but in order that you should recognize your kinship with them… it is your duty to raise them to their own level as quickly as possible and work together , brothers as you for the evolution of humanity (which means work for converting them to Christianity).
McCauley’s speech in British Parliament in 1835 “… I have traveled across the length and breadth of India and there I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values , people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation”(Means that they have to break every thing what was Indian for establishing the British rule)

The speech delivered by Richard Temple in 1883, for the members of Christian missionary society. “ India is a country which of all others we are bound to enlighten ( means to convert to Christianity) with eternal truth… but what is most important to you friends of missions, is this- that there is a large population of aborigines, a people who are outside caste…if they are attached, as they rapidly may be, to Christianity they will form a nucleus round which British power and influence may gather. Remember , too, that Hinduism, although it is dying , yet has force…and such tribes, if not converted to Christianity, may be perverted to Hinduism… You may be confident that the missions in India are doing a work which strengthens the imperial foundation of British power……”
The work of converting original India to British India ! In 1856, Robert Cardwell, the Bishop of Tirunelveli , for the first time gave the linguistic meaning for the term “ Dravida” in his book, comparative grammar of the Dravidian or south Indian family of languages. Till then there was nothing like Dravidian language in India. The dividing was done efficiently. Even in 21st century there are so many “Dravidian” language institutes and Universities in India based on the word “Dravida” which is nothing but the creation of Britishers for dividing us! Bishop said “the (Dravidian) language is naturally distinct from the “ that of the conquering race of the Aryans”.
The result ……! This could create the Dravidian movement in Tamil Nadu by E. V. Ramaswamy Naikar, known as Periyor. This could create lot of conflict in Indian society. Anti Hindi, Anti Sanskrit, Anti Ramayana, Anti Brahmin, …….agitations! The words tribes and advasis were thus originated for creating a permanent damage in Hinduism. Thus the division created by the English people got deepened after their leaving India, nurtured by our own politicians. In 1962, C. N. Annadurai even demanded for a separate “Dravida nadu”. The “great work of British” started fetching the result and fruits expected by them .
NOW LET US ANALYSE WHAT IS THE TRUTH AND TRUE HISTORY ?
There is no word like Dravida in any of the Vedas or Vedic literature. The British Scholar F. E. Pargiter has thus said. “ If the Aryans had entered Indian from the north west and had advanced eastward through the Punjab only as far as the Sarasvati or Yamuna when the Rigvedic hymns were composed, it is very surprising that the hymn arranges the rivers, not according to their progress, but reversely from the Ganges which they had hardly reached “Imam me gange yamune saraswati sutudri stoman sacata…” (Rigveda X. 75.05).
Strangely, one of the loudest European voices against the whole Aryan myth (at a later stages) was from none other than Max Muller, one of the chief

creators of the myth! In 1888, forty years after he had promoted the concept of an Aryan race, he flatly denied having even spoken of an Aryan race: “I have declared again and again that if I say Aryans, I mean neither blood nor bones nor hair nor skull; I mean simple those who speak an Aryan language” Two years later, he even disown the short chronology he himself had arbitrarily fixed for Indian scriptures. In a famous declaration of 1890, he said “ whether the Vedic hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000BC, no power on earth will ever determine…”.
Finally in his autobiography published after his death in 1900 the astonishing statement “As to the actual date of the Veda… If we were to place it at 5000 BC, I doubt whether anybody could refute such a date, while if we go back beyond the Veda, and come to measure the time required for the formation of Sanskrit… I doubt whether even 5000 years would suffice for that.” It is pity that the so called Indian scholars were/are no longer listening to him and preferred to go along with the rash theories of his younger days.
The word Dravida had purely a geographical (not racial) orientation . It, in a different way, first appears in inscriptions about 2nd Century BC as dramira, later changed to dramila or dramida which was simply synonymous with Tamila. Formerly the Pancha dravida desa includes Maharashtra and Gujarat also.
The so called mythical Aryan, first spotted in ancient India through the distorted reading and misinterpretation of Vedas, explained originated from the banks of Indus and Sarawati River , started shifting its origin. See even the base of the myth is shifted continuously ! Somebody said the Aryans originated from the Plateau of Central Asia ! Later it was said it can be somewhere Germany ! Again shifted to Upper Central Asia ! Later diverted to Iran ! Some scholars started declaring that it can be Scandinavia ! Then claim has gone to Switzerland ! It was claimed later as originated from Germany , very precisely Central and Western Germany ! Thus the origin of the “Aryans” shifted continuously in the “Aryan Invasion story”,. Even though world over discarded this myth, Indian intellectuals are still discussing the same ! ( Let us pray after this continuous shift of the origin of Aryans, if it finally reaches to India as the base of Aryans, then the problem is solved, except the wasted time and energy)
Surprisingly on a later state it was so told that “ the Indians came to excluded from the Aryan concept to which they had supplied the name”. That means the European historians said that there are no Aryans in India at all ! Neither came here as invaders, nor present originally ! This was due to the claim made for the ‘Aryan greatness’ which can be attributed only for the white skinned (Europeans). Once the Europe got the feeling of the monstrous Nazism from Hitler during world war II. Everyone stopped talking about the so called Aryan Race.

Trautmann wrote about this “ The racial theory …and concept of race does nothing to illuminate our understanding of the ancient sources of Indian history and , on the contrary has only served to corrupt our reading ( understanding) of them” (Indians)
Julian Huxley in 1939, wrote “ what these men have written on the subject has been cast by historians into the limbo of discarded and discredited theories”. They got fully rejected from everywhere.
Now the Webster dictionary published in 1980 gives the meaning “ Aryan has no validity as an ethnological term”
The French archeologist Salomon Reinach, writing in 1892 said thus “To speak of an Aryan race of three thousand years ago is to put forward a gratuitous hypothesis; but to speak of it as if it still existed today is quite simply absurd”
A great German Scholar Moritz Winterniz “We cannot explain the development of the whole of this great Sanskrit literature if assume as late a date as round about 1200 BC or 1500BC” So nothing like the ‘invasion’ has taken place
Jonathan Mark Kenoyer a US archaeologist who has worked on Indus cities for over twenty years, referred to the so called theory was because of the “ uncritical and inaccurate reading of the Vedic texts by some scholars”
Swamy Dayananda Saraswati’s words are very clear “ In none of the Sanskrit or history textbooks has it been stated that the Aryans came from Iran, vanquished the aborigines… and became rulers.” The word Arya is the moral and inner qualities, Aryavartha the home of scholars in the original sense of Vedic Indian.
Swamy Vivekananda remarked scornfully in a lecture in USA. “ And what your European Pundit say about the Aryans swooping down from some foreign land snatching away the land of aborigines and settling in India by exterminating them , is all pure nonsense, foolish talk. Strange that our Indian scholars too say ‘Amen’ to them. And all these monstrous are being taught to our boys”
Swamy Vivekananda : “According to some of the European scholars the ‘Aryans came from Central Tibet, some say from Central Asia, some say Aryans lived in Swiss lakes and I should not be sorry if they had been all drowned these theory and all….As the truth of these theories, there is not one word in our scriptures not one, to prove that the Aryan even came from anywhere outside

India, and in ancient India was included Afghanistan. There it ends…the whole of India is Aryan, nothing else.”
Maharshi Aurobindo said thus: “In India…we are eady to accept all European theories, the theory of an Aryan colonization of a Dravidian India, the theory of Nature worship..of the Vedic Rishies…as if these hazardous speculations were on a par in authority and certainty with the law of gravitation and the theory of evolution.”
B. R. Ambedkar :..”The Aryan invasion theory is not allowed to evolve out of facts. On the contrary, the theory is preconceived and facts are selected to prove it. It falls to the ground at every point. The Vedas do not know any such race as the Aryan race. There is no evidence in the Vedas of any invasion of India by the Aryan race and its having conquered. The Dasas and Dasyus supposed to be the natives of India. There is no evidence to show that the distinction between Aryans, Dasas ad Dasyus was a racial distinction . The Vedas do not support the contention that the Aryas were different in colour from the Dasas and Dasyus….”
Rigveda itself has made it clear that the wars between Aryans and Dasyus were battles between the powers of light and darkness, that the word Arya was plainly used in the Veda to describe not a racial group but a quality of being, a noble culture, a readiness to fight for truth. The fight between dharma and adharma, the good and evil,…..
The carbon dating technique experiments and results available now give ample proof to disprove anything and everything connected with the myth of invasion. Absolutely nothing like the so called migration has ever taken place anywhere in India. The scientific and technological products like glass, ceramics, metals, alloys, civil engineering structures, and millions of such things give solid proof that INDIANS ARE INDIANS AND ALL ARYANS ARE INDIANS FOR EVER.
The genetically based studies have given ample proof that there is nothing like shifting of any race from anywhere to this continent.
Prof. S.P. Gupta says that “ there was neither an Aryan race nor a Dravidian Race. The conept of ‘race’ itself is a myth”
The manthras in India will tell you the more important facts
Ayodhya mathura maaya kaasi kanchi avanthika puri dwaravati chaiva saptahaithe mokshadaayaka ( seven cities of ancient India right from northAyodhya to Kanchi in Tamail nadu

Gange cha yamune chaiva godavari sathadruthi narmade sindhi kaveri….the seven rivers from all over India.
Himalayam samarabhya yavath indi sarovaram tham deva nirmitham desam hindusthanam prachakshathe: From Himalaya to Indian ocean the land created by god is known as Hindustanam.
In Ramayana, Sri Rama traveled all the way from north India to southern most tip of India. In Mahabharatha, Pandavas traveled from Hastinapura to Kerala.
So many astronomical evidences dates back the history of Vedas to 5000 – 8000 BC, based on the calculation of position of the Sun .
The myth is still taught in India as history. The reason for sustaining this theory in India is that Indians adopted the old colonial framework without any change. Our own new masters followed the same system of divide and rule on the linguistic, regional, religious and caste lines. For this purpose the Aryan invasion theory is being fully utilized, even today with the support of the intellectuals and politically motivated historians.
Dear Teachers, and Education policy makers and intellectuals of India ! Should we teach the most absurd myth of Aryan invasion created by the foreign rulers, even today ?. Is it necessary for us to belittle and denigrate ourselves even after 60 years of independence ?. What we are aiming at when we say that we are the invaders ? what we gain when we teach that we are the murderers of Dravidians ? Which way we are going to be benefited when we say that we are two category people ? when all these pseudo historical facts are clearly proved as nonsense and only a myth.
We have suffered a lot due to anti Hindi, anti Sanskrit and anti Indian agitation ! We have suffered a lot by denigrating our own culture ! We have suffered a lot due to minority and majority classification of the Indians having the same blood ! We have suffered a lot due to the children of the soil slogan ! Those politicians who created all these problems are in the helm of affairs in many states in India ! Unfortunately we have learned only negatives from the history and not the positives ! Divide and rule policy is being practiced even today ! Caste, religion, language,….are returning for dividing us from within!
INDIAN INSTITUTE OF SCIENTIFIC HERITAGE www.iish.org

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ