എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

Great Indian Acharyas

MASTER ASTRONOMER AND MATHEMATICIAN

ARYABHATT
(476 CE)
                        
MASTER ASTRONOMER AND MATHEMATICIAN

           Born in 476 CE in Kusumpur (Bihar), Aryabhatt's intellectual brilliance remapped the boundaries of mathematics and astronomy. In 499 CE, at the age of 23, he wrote a text on astronomy and an unparallel treatise on mathematics called "Aryabhatiyam. " He formulated the process of calculating the motion of planets and the time of eclipses. Aryabhatt was the first to proclaim that the earth is round, it rotates on its axis, orbits the sun and is suspended in space - 1000 years before Copernicus published his heliocentric theory. He is also acknowledged for calculating p (Pi) to four decimal places: 3.1416 and the sine table in trigonometry. Centuries later, in 825 CE, the Arab mathematician, Mohammed Ibna Musa credited the value of Pi to the Indians, "This value has been given by the Hindus." And above all, his most spectacular contribution was the concept of zero without which modern computer technology would have been non-existent. Aryabhatt was a colossus in the field of mathematics.
Approximation of π
Aryabhata worked on the approximation for pi (π), and may have come to the conclusion that π is irrational. In the second part of the Aryabhatiyam (ganitapada 10), he writes:
"caturadhikam satamastagunam dvasastistatha sahasranam

ayutadvayaviskambhasyasanno vrttaparinahah."'

"Add four to 100, multiply by eight, and then add 62,000. By this rule the circumference of a circle with   a diameter of 20,000 can be approached."

This implies that the ratio of the circumference to the diameter is ((4 + 100) × 8 + 62000)/20000 = 62832/20000 = 3.1416, which is accurate to five significant figures.
It is speculated that Aryabhata used the word asanna (approaching), to mean that not only is this an approximation but that the value is incommensurable (or irrational). If this is correct, it is quite a sophisticated insight, because the irrationality of pi was proved in Europe only in 1761 by Lambert.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ