എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

Great Indian Acharyas

Great Indian Acharyas : ACHARYA KANAD

FOUNDER OF ATOMIC THEORY 
It has been claimed that Kashyapa, later known as Kanada (Sanskrit:   also transliterated as Canada as well as other forms) was a Hindu sage and philosopher who founded the philosophical school of Vaisheshika.As the founder of "Vaisheshik Darshan"- one of six principal philosophies of India - Acharya Kanad was a genius in philosophy. He is believed to have been born in Prabhas Kshetra near Dwarika in Gujarat.He talked of Dvyanuka (bi-atomic molecule) and tryanuka (triatomic molecule). He was the pioneer expounder of realism, law of causation and the atomic theory. He has classified all the objects of creation into nine elements, namely: earth, water, light, wind, ether, time, space, mind and soul. He says, "Every object of creation is made of atoms which in turn connect with each other to form molecules." His statement ushered in the Atomic Theory for the first time ever in the world, nearly 2500 years before John Dalton. Kanad has also described the dimension and motion of atoms and their chemical reactions with each other. The eminent historian, T.N. Cole brook, has said, "Compared to the scientists of Europe, Kanad and other Indian scientists were the global masters of this field."
Kanada originated the concept of atom. An interesting story states that this theory occurred to him while he was walking with food in his hand. As he nibbled at the food in his hand, throwing away the small particles, it occurred to him that he could not divide the food into further parts and thus the idea of a matter which cannot be divided further came into existence. He called that indivisible matter as ' Anu ' .i.e. atom.
According to author Dilip M. Salwi, "if Kanada’s sutras are analysed, one would find that his atomic theory was far more advanced than those forwarded later by the Greek philosophers, Leucippus and Democritus."


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ