എന്നെക്കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഞാൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര....ജാഗ്രത്തായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കികാണുകയാണ്‌...ഊർദ്ധ്വം നിലക്കുന്നിടത്തുനിന്നും ഭസ്മകുംഭമായ് പഞ്ചഭൂതാകൃതിയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേര്‌...കണ്ണൻ.......

2011, മാർച്ച് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

Great Indian Acharyas

Kautilya's Arthashastra

Arthashastra
The Arthashastra is an ancient Indian treatise on statecraft, economic policy and military strategy authored by Chanakya (350-283 BCE).

Chanakya, also known as Kautilya or Vishnugupta, was an adviser and a prime minister to the first Maurya Emperor Chandragupta, and architect of his rise to power. Other important works of Chanakya are 'Chanakya Sutras' and 'Chanakya Niti Darpanam'.

R. P. Kangle defines Arthashastra as "science of politics," a treatise to help a king in "the acquisition and protection of the earth". This text is divided into 15 books:

01 Concerning Discipline
02 The Duties of Government Superintendents
03 Concerning Law
04 The Removal of Thorns
05 The Conduct of Courtiers
06 The Source of Sovereign States
07 The End of the Six-Fold Policy
09 The Work of an Invader
10 Relating to War
12 Concerning a Powerful Enemy
13 Strategic Means to Capture a Fortress
14 Secret Means
15 The Plan of a Treatise

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ